شماره جاری: دوره 9، شماره 34، تابستان 1399 

2. ارزیابی مدل های گارچ چندمتغیره در برآورد ارزش در معرض ریسک بازارهای ارز، سهام و طلا

صفحه 15-39

عبداله رجبی خانقاه؛ هاشم نیکومرام؛ مهدی تقوی؛ میر فیض فلاح شمس


5. شناسایی و رتبه بندی عوامل سرمایه گذاری سبز

صفحه 71-107

جابر جباری پیریوسفیان؛ علیرضا نوبری


7. بررسی تاثیر جهت گیری مذهبی بر رویکردهای اخلاقی تصمیم گیری مدیران مالی

صفحه 127-147

نجمه کارگرکامور؛ محمد حامد خان محمدی؛ شهره یزدانی؛ زهرا مرادی


10. پیش بینی نوسانات قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از روش های پارامتریک

صفحه 185-210

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ علی صالح آبادی؛ غلامحسین اسدی؛ محمد تقی وزیری؛ حسن طاعتی کاشانی


11. طراحی مدل هوشمند پیش بینی توانگری مالی در شرکتهای بیمه (رویکرد داده‏ کاوی)

صفحه 211-229

فاطمه شاه بازاده؛ ابراهیم عباسی؛ حسین دیده خانی؛ علی خوزین


18. قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجه‌نقد

صفحه 355-370

دکتر مهدی صفری گرایلی؛ دکتر یاسر رضائی پیته نوئی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2322-5777