دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی عملکرد مدل گارچ تحقق‌یافته برای برآورد واریانس شرطی شاخص بورس تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1397

محمدامین زابل؛ اسمعیل ابونوری


2. تأثیر تنوع بخشی پرتفوی بر عملکرد شرکت‌های هلدینگ براساس نظریه‌های مدرن و فرامدرن پرتفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1397

علی فرهادیان


3. تاثیراستراتژی های مالی بر عملکرد مالی در شرکت های تولیدی شیمیایی، لاستیک و پلاستیک در مقایسه با کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1397

رضا آقاجان نشتایی؛ ابراهیم چیرانی؛ مهرداد گودرزوند چگینی


4. ضرورت سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی با الگوی فرهنگی (موردمطالعه: بانک های دولتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1397

کاظم عسگری؛ شهریار عزیزی؛ اصغر مشبکی


5. تاثیر تفاوت های فردی مبتنی بر شناخت در قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران: نقش تعدیلی اضافه بار اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1398

یعقوب پورکریم؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ جمال بحری ثالث؛ حسن قلاوندی


6. اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد بهره وری با تأکید بر سرمایه ی انسانی و کیفیت نهادی در ایران؛ کاربردی از آنالیز موجک پیوسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

فاطمه السادات علوی؛ نظر دهمرده


7. پیش بینی شاخص های مالی شرکت ها با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری تخمین زن میانگین شرطی و ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

ابراهیم علی زاده؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محسن حمیدیان