ارائه مدل رابطه شفافیت و اثربخشی هیئت مدیره بر سیاست تقلیل دهنده مالیاتی در توسعه سرمایه گذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، ارائه مدلی جهت بررسی رابطه شفافیت و اثربخشی هیئت مدیره بر سیاست تقلیل دهنده مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق برای سنجش شفافیت و اثربخشی هیئت مدیره 14 شاخص بر اساس 4 مولفه استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه، 50 شرکت طی سال های 1389 تا 1394 (300 سال-شرکت) انتخاب گردیده است. داده های حاصل از گزارش هیئت مدیره شرکت ها با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری و نرم افزار پی ال اس مورد تحلیل قرار گرفته اند. با توجه به برازش مدل ساختاری تحقیق ضریب معنا داری342/4و 982/6 (t>1/96) است که به معنای معنی دار بودن روابط بین متغیر وابسته و مستقل است. ضریب مسیر 438/0- و0/321- ، به معنی رابطه معکوس بین متغیر وابسته و مستقل است. بر اساس نتیجه حاصل از آزمون فرضیات بین شفافیت  و اثربخشی هیئت مدیره با سیاست تقلیل دهنده مالیاتی رابطه معکوسی وجود دارد. به این معنا که با افزایش سطح شفافیت و اثربخشی هیئت مدیره میزان سیاست تقلیل دهنده مالیاتی کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of the relationship between transparency and effectiveness of the Board on tax aggressiveness on investment development

نویسندگان [English]

  • sahar sepasi 1
  • hossein etemadi 2
  • Mohammadreza Boshagh 3
1 Assistant Prof., Management & Economics Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, correspondence author
2 Associate Prof., Management & Economics Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Msc, Accounting, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Abstract: The aim of this study is to provide a model to study the relationship between transparency and effectiveness of the board's policy of tax aggressiveness on companies listed on the Tehran Stock Exchange. In this study to measure the transparency and effectiveness of the board has been used 14 indicators based on four components. To test the hypothesis, the 50 companies 1389 to 1394 (300 years-company) is selected. Data from the report of the board using structural equation modeling and software PLS were analyzed. Due to the design of the study model is a significant factor 4/342 and 6/982 (t> 1/96),which means the relationship between dependent and independent variables is significant. Path coefficient -0/438and-0/321, meaning an inverse relationship between the dependent variable and independent. Based on the results of the research between transparency and effectiveness of the board with the tax aggressiveness there is an inverse relationship. This means that by increasing the level of transparency and effectiveness tax aggressiveness is reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax Aggressiveness
  • Corporate Governance
  • Transparency Reporting
  • Effectiveness of the board
  • structural equation modeling

*    سپاسی، سحر، و فتحی، زهرا (1394)،  تاثیر حاکمیت شرکتی بر سیاست تعهدی تفلیل دهنده مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری مدیریت، 25. 49-60.

*       مشایخی، بیتا، و سیدی، جلال (1394)،  راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی،  دانش حسابداری، 20،6. 83-103.

*    مهرانی، ساسان، و سیدی، جلال (1392)، بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و اختلاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،  پژوهش های نوین در حسابداری، 1،1. 56-72.

*    خدامی پور، احمد، و امینی نیا، میثم (1392)،  بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی و تاثیر مالکیت نهادی بر این رابطه،  فصلنامه پژوهشنامه مالیات، 19،67. 135-155.

*       سلیمی، محمد جواد (1390)،  مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران، رساله دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی.

*    حساس یگانه، یحیی و مولودی، عبداله (1390)،  رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران، مطالعات مدیریت صنعتی،23. 233-261.

*    گیلک حکیم‌آبادی، محمدتقی (1389)، تحلیل مقایسه‌ای آثار توضیحی مالیات بر درآمد در اسلام و نظام مالیات بر درآمد در ایران،  تحقیقات اقتصادی، شماره 57، 189-228.

*    باباجانی، جعفر و عبدی، مجید (1389)، رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت ها، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم شماره سوم. 86-65.

*    بت شکن، محمدهاشم و مهسا، رهبری خرازی (1388)، حاکمیت شرکتی: میزان رعایت حقوق سهام داران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش های مدیریت راهبری، 16(42)، 133-154.

*    سفیری، محمدرضا و اکبر کمیجانی (1379)، علل مغایرت سود ابرازی اشخاص حقوقی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی با سود مشمول مالیات قطعی شده آن‌ها توسط سازمان تشخیص مالیات (مورد خاص: آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی، 1-18.

*    ورزکاری مقدم، حسین، و محمدتقی ضیاء بیگدلی (1378)، بررسی موانع و مشکلات اجرایی نظام مالیاتی بر جمع درآمد در ایران و ارائه راه‌حل با تأکید بر اداره کل مالیات‌های غرب تهران به عنوان یک الگو،  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.

*       تقوی دامغانی، سیدرضا. (1369)، مالیات در نظام اسلامی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز چاپ و نشر.

*       فرهنگ، منوچهر (1354)، فرهنگ علوم اقتصادی، تهران، انتشارات مروی.

*       Richardson,G. Wang,B. (2016). Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China.Journal of contemporary Accounting and Economics.12(2). 141-158.

*       Laguir,L. Elbaz,J. (2015). Does corporate social responsibility affect corporate tax aggressiveness?. Journal of Cleaner Production, 1-14.

*       Badertscher, B. and Kats, S. Rego,S. (2013). The separation of ownership and control and corporate tax avoidance. Journal of Accounting and Economics, Vol56, pp.228-250.

*       Kocmanova,A. Simberova,I (2013). Modelling of corporate governance performance indicators.Eng. Econ. 23(5). 485-495.

*       Lanis, R. Richardson, G. (2013). Corporate Social responsibility and tax aggressiveness: a test of legitimacy theory. Accounting, Auditing & Accountability Journal,26(1). 75-100.

*       Huseynov,F, Klamm, B. (2012). Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility, Journal of Corporate Finance , Vol18, pp.804-827.

*       Hanlon, M., & slemrod, J. (2012). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. Journal of Public Economics (93), 126-141.

*       Huang, & Chi-Jui. (2010, November). Corporate governance, corporate social responsibility and corporate performance. Journal of Management and Organization, 641-655.

*       Hanlon, M. Heitzman , Sh, (2010). A review of tax research, Journal of Accounting and Economics, Vol 50,pp.127-178.

      Freise, A, Link,S. and Mayer, S. (2008). Taxation and corporate governance- the state of the art, Tax and Corporate Governance, Springer-Verlag, Berlin and Heidelberg.

*      Christensen, J. and Murphy,R. (2004), The social irresponsibility of corporate tax avoidance: taking CSR to the bottom line, Development, vol. 47 No. 3,pp. 37-44.