ارزیابی اهمیت ویژگی‌های شخصیتی تحلیل‌گران بازار سرمایه به عنوان بعد سوم موفقیت آن‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، خوراسگان، ایران (نویسنده مسئول)

2 استاد تمام حسابداری و مدیریت مالی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران

3 استادیار روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی عامل سوم موفقیت تحلیل گران بازار سرمایه یا ویژگی های شخصیتی تحلیل گران و تأثیر آن بر عملکرد آن ها میباشد. به عبارتی در این پژوهش فرض شده است سرمایه گذاران از دو تخصص تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال (دو بعد اول موفقیت) برخوردار بوده و تأثیر ویژگی های شخصیتی آن ها (بعد سوم) بر عملکردشان ارزیابی شده است. جامعه آماری پژوهش تحلیل گران بازار سرمایه بوده و به کمک پرسشنامه ترکیبی فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر وجود ارتباط معنی دار بین ویژگی های برونگرایی، سازگاری، مسئولیت پذیری و کنترل شخصی با درجه ریسک گریزی تحلیل گران بوده اما هیچ ارتباط معنی داری بین ویژگی های شخصیتی و بازده پرتفوی تحلیل گران مشاهده نشد. علاوه بر آن بین نوع تحلیل بنیادی یا تکنیکال تحلیل گران و درجه ریسک گریزی آن ها نیز ارتباط معنی داری مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate Capital market analyst’s personality traits as a third dimension to their success

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Ebrahimi 1
  • Mohsen Dastgir 2
  • Zohreh Latifi 3
1 Ph.D. Student in accounting, Faculty of humanities of Islamic Azad University, Esfahan, Iran (Corresponding Author)
2 Professor, Faculty of humanities of Islamic Azad University, Esfahan, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Sociologic of Payamnor University, Esfahan, iran
چکیده [English]

One of the important factors for the success of venture capital markets is, the ability to make timely decisions and take away the feelings. Thus the aim of this study is to examine the third factor of successful capital market analysts or analyst’s personality characteristics. In other words, it is assumed in this study, analysts are specialist in fundamental and technical analysis and then influence their personality characteristics (the third dimension) is evaluated on their performance. Statistical population and the sample of this study consists of capital market analysts. Required data is collected by a combined questionnaire. The research hypotheses are tested using Pearson’s correlation tests. The results show that there is a significant correlation between extraversion features, Agreeableness, Consciousness and personal control to the degree of risk aversion, but no significant relationship was observed between personality characteristics and returns portfolios analysts. In addition, no significant relationship was observed between the type of fundamental analysis and technical analysts and degree of risk aversion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • return on a portfolio
  • technical and fundamental analysis
  • risk aversion
  • performance analysts
  • Financial Behavior
  • Personality Traits

*       امان الهی فرد، عباس (1384). بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و عوامل فردی و خانوادگی با رضایت زناشویی در کارکنان ادارههای دولتی شهر اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز.

*       ادملایی، محمدزاده. رجبعلی؛ شهنی ییلاق، منیجه و مهرابی هنرمند، مهناز (1387). مقایسهی دانشجویان پسر دارای سبکهای یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگیهای شخصیتی، انگیزهی پیشرفت و عملکرد تحصیلی. مجلهی دستآوردهای روانشناختی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 125-154 ،(1)4.

*       بیات، علی. آب چهر، بهجت.، (1394)، ارتباط بین الگوهای تصمیم گیری و انتظارات سرمایه گذاران از ریسک و بازده سرمایه گذاری در ابزارهای مالی بر اساس مدل مارکویتز، فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه گـذاری ، سال چهارم، شماره شانزدهم، 173-190

*       بذل ، معصومه.(1383) بررسی ارتباط مهارت حل مسئله و میزان سازگاری در دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم مقطع دبیرستانی در شمال و جنوب تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

*       حسینی لرگانی، سیده فاطمه (1386). بررسی رابطه ی ساده و چندگانه ویژگی های پنج گانه ی شخصیتی با نگرش های سه گانه شغلی در کارکنان شرکت کشت و صنعت امیرکبیر اهواز. پایان نامه ی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، اهواز: دانشگاه شـهید چمـران ، دانشـکده ی علـوم تربیتی و روانشناسی.

*       خسروی، زهره. زهرا و رفعتی ، مریم. (1377) نقش حالت های خلقی بر شیوه ارزیابی دانش آموزان دختر از توانایی مشکل گشایی خود فصلنامه اندیشه و رفتار 4، 1، 35-45.

*       راستگو،اعظم. نادری، عزت الله. شریعتمداری، علی. سیف نراقی، مریم (1389) بررسی تأثیر آموزش سواد اطلاعاتی اینترنت بر رشد مهارت های حل مساله دانشجویان، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ، دوره 1 , شماره 4، صص1- 22 .

*       ساعتچی،محمود. کامکاری،کامبیز. عسگریان،مهناز. (1391). آزمونهای روانشناختی.تهران.نشر ویرایش.

*       سعدی رسول, قلی پور آرین, قلی پور فتانه، 1389 ، بررسی اثرات شخصیت سرمایه گذاران و خطاهای ادراکی در سرمایه گذاری آن ها در بورس اوراق بهادار تهران،  تحقیقات مالی :  بهار و تابستان 1389, دوره 12 , شماره  29

*       سیف الهی، راضیه. کردلوئی، حمیدرضا. دشتی، نادر.، (1394)، بررسی مقایسه ای عوامل رفتاری در سرمایه گذاری دارایی های مالی، فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه گـذاری، سال چهارم، شماره پانزدهم، 33-52

*       گروسی، میر تقی( 1380 )، رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت، تبریز، انتشارات جامعة پژوهش، نشر دانیال.

*       مدرس، احمد. رحمانی، حلیمه (1390). ویژگی های شخصیتی حسابداران ایرانی، پژوهش های تجربی حسابداری، سال اول، شماره 2، زمستان 1390

*       وکیلی فرد، حمید رضا. فروغ نژاد، حیدر. خوشنود ، مهدی .(1392) .ارزیابی رفتار سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران با روش فرایند تحلیل شبکه ای. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی سال اول، شماره دوم، شماره پیاپی (2) پاییز 1392

*       Armitage CJ, Conner M., 2001., Efficacy of the theory of planned behaviour: A meta‐analytic review. British Journal of Social Psychology. 2001;40(4):471-99.

*       Bucciol ,Alessandro . Luca, Zarri , )2015(, DOES INVESTORS’ PERSONALITY INFLUENCE THEIR PORTFOLIOS? , University of Verona, Department of Economics, working paper, January 30, 2015

*       Carrie Pan, Meir Statman., (2012), Questionnaires of risk tolerance, Regret, overconfidence, and other investor propensities, SCU Leavey School of Business Research, Paper No. 10-05.

*       Charles, A., & Kasilingam, R. (2014). Does individual’s investment personality explore their investment success? Asian Journal of Management Research, 5(1), pp. 16-30.

*       Dan Palmon, Ephraim F Sudit, Ari Yezegel , )2008(, The accruals anomaly and company size, Financial Analysts Journal, No. 68, pp.47-60

*       Daniel Kahneman , Paul Slovic , Amos Tversky, 1982, Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases, available at http://www.amazon.com/Judgment-Under-Uncertainty-Heuristics-Biases/dp/0521284147

*       DeYoung, C. G. (2006). Higher order factors of the Big Five in a multi-informant sample. Journal of Personality and Social Psychology, 91, 1138–1151.

*       DeYoung, C. G., Quilty, L. C., & Peterson, J. B. (2007). Between facets and domains: 10 aspects of the Big Five. Journal of Personality and Social Psychology, 93, 880–896.

*       Duckworth, A. L., Weir, D., Tsukayama, E., & Kwok, D. (2012). Who does well in life? Conscientious adults excel in both objective and subjective success. Frontiers in Personality Science and Individual Differences, 3(356), 1-8. (pdf)

*       Gherzi, S, Egan, D., Haisley, E. and Ayton, P. 2012. Meerkats, Not Ostriches: Portfolio Monitoring, Individual’s Differences and Investors’ Trading Behavior. Mimeo, City University London.

*       Gomez-Mejia, I. R., & Balkin, D. (1989). Effectiveness and aggregate compensation strategies. Industrial Relations, 28, 431–445.

*       Grossman, S. J. and Stiglitz, J. E. "On the Impos sibility of Informationally Efficient Markets." The American Economic Review, Vol. 70, No. 3, (June 1980), pp. 393-408.

*       Karlsson, N., Loewenstein, G., Seppi, D., 2009. The ostrich effect: Selective attention to information. Journal of Risk and Uncertainty 38(2), 95-115

*       Mc Crae, R. R. and costa, P.T. Jr. (1992), ((Discriminant vality of NEOPI-R facet cales)). Educational and psychological Measurement. 52

*       Mitroi.A, Oproiu.A., 2014 Behavioral finance: new research trends, socionomics and investor emotions, Theoretical and Applied Economics Volume XXI (2014), No. 4(593), pp. 153-166

*       Olsen , Robert , (1998) , Behavioral Finance and Its Implications for Stock-Price Volatility , Association for Investment Management and research , Financial Analysts Journal, Vol. 54 , No 2, p. 10-18.

*       Rabin, M. (2002), “Inference by believers in the law of small numbers”, Quarterly Journal of Economics 117:775−816.

*       Thomas Gilovich, Dale Griffin, Daniel Kahneman, 2002, Heuristics and Biases The Psychology of Intuitive Judgment, available at http://www.cambridge.org/ve/ academic/subjects/psychology/cognition/heuristics-and-biases-psychology-intuitive-judgment

*       Mayfield,C. Perdue,G & Wooten,K . (2008). Investment management and personality type  , inancial Services Review 17 (2008) 219–236