سبک‌های تنظیم بازار مالی در ایران و انگلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

تنظیم‌گری راهی نوین برای اعمال حاکمیت[i] از سوی حکومت[ii] است که نقطه شروع آن مداخله حکومت برای دسترسی به منافع عمومی در اقتصاد بوده است و امروز تبدیل به یک نظریه دولت[iii] شده است. اهمیت بازارهای مالی در حوزه اقتصاد به جهت تأمین منابع کوتاه‌مدت و بلندمدت مالی برای تولیدکنندگان کالا و خدمات و حکومت به قدری است که عمده بحران‌های اخیر اقتصادی در جهان را ناشی از نبود تنظیم‌گری یا ضعف تنظیم در بازارهای مالی می‌دانند. تحلیل صحیح کارکرد و اهداف تنظیم بازار مالی نیازمند بررسی سبک‌های مختلف اجرای آن در کشورهای مختلف است. در این مقاله ایران و انگلستان که از دو نقطه شروع متفاوت به تنظیم بازار مالی رسیده‌اند، انتخاب شده‌اند تا فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و قانونی که رابطه بین حکومت، تنظیم‌گر[iv]، عملگرهای بازار مالی و تحقق منافع عمومی را در چارچوب مفهوم تنظیم‌گری شکل می‌دهد در این دو کشور مطالعه شود. نتیجه این مطالعه این است که سبک تنظیم بازارهای مالی مبتنی بر فضای اقتصاد و اقتصاد سیاسی هر کشور است. تنظیم یکپارچه بازارهای پولی و سرمایه در انگلستان و تنظیم چندپارچه و آمرانه این بازارها در ایران ناشی از همین موضوع است. در ایران نیاز جدی به مدیریت یکپارچه بازارهای پولی و سرمایه برای تحقق خصوصی‌سازی صحیح و تأمین منابع مالی وجود دارد. در انگلستان سبک‌های شناور و استفاده از طیفی از تنظیم‌گرها علیرغم تغییرات سریع قوانین یک خصوصی‌سازی صحیح و یک بازار مالی قوی را با وجود همه بحران‌ها برای آن کشور حفظ کرده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Styles of Financial Regulation in Iran & U.K

نویسندگان [English]

  • Hossein Monavari 1
  • Mohammad Rasekh 2
1 Ph.D Candidate in public Law, Department of Public & International Law, Faculty of Law & political Sciences, Science & Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor in public law, Department of Public & International Law, Faculty of Law & political Sciences, Science & Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Regulation is a relatively recent method in exercising sovereignty by a government. The first step of regulation is taken when the governmentintervenes to uphold public interests and the rights of individuals in economy. Regulation is nowa recognized theory of government.  The importanceof financial markets in economics for securing short-term and long term financial sources forproducers and the government is such that weakness or lack of regulation in the financialmarket has been recognized as the main reason for many contemporary global economiccrises. Proper analysis of the performance and objectives of regulation in financial marketsrequires a study of governmental styles of intervention and their various means ofimplementation therein.
In the present paper, the Islamic Republic of Iran and the United Kingdom have been selected withrespect to their completely different starting points in their approach to regulation of financialmarkets and a comparison is drawn between the legal, political and economic contexts for theformation of financial markets and their regulation, the various relevant processes that shapethe relations between government, regulators, financial market operators and the publicinterest within the regulatory framework. The study yields that the political economy and economic setting of a state forms the basis for the regulatory style applied to financial markets. The integrated regulation of the financial market and capital in the United Kingdom and the multifactorial, mandated regulation in Iran are the result of these settings. There exists a significant need for integrated management of capital and financial markets and in Iran, which should be focused on realizing proper privatization and making financial resources available. In the UK, dynamic styles and a broad spectrum of different regulators has secured privatization and a strong financial market despite rapid alterations to laws and in the face of the crises the state has faced

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Market
  • Money Markey
  • capital market
  • Regulation
  • Regulation styles
  • Governmental intervention in markets

*    ابراهیمی، م. (1395). حقوق نقل و انتقال سهام در بورس. تهران : انتشارات شهر دانش.آنتونی ساندرز، مارسیا کورنت. (1393). بازارها و نهادهای مالی (نسخه چاپ دوم، جلد ج 1). (ر. ت. نوربخش، مترجم) تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

*       باقری، م. (1390). نقش حقوق شرکت‌ها و بازار بورس در موفقیت خصوصی سازی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

*       خاندوزی، س. ا. (1389، پاییز و زمستان ). الزامات دولت تنظیم‌گر در اقتصاد ایران. فصلنامه مجلس و راهبرد(شماره 64).

*       رزاقی، ا. (1367). اقتصاد ایران. تهران: نشر نی.

*       سلطانی، م. (1393). حقوق بانکی. تهران: میزان.

*       سیف، ا. (1373). اقتصاد ایران در قرن نوزدهم. تهران: چشمه.

*    شمس، ع. (1388). ساختار، صلاحیت و پاسخگویی نهادهای مقررات گذار ( ایران - انگلستان ). تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی محمد حسین زارعی دانشگاه شهید بهشتی.

*    شمس، ع. (1393). مبانی و مدل‌های خودتنظیمی با تأکید بر نظام حقوقی ایران . رساله دکتری به راهنمایی محمدحسین زارعی: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

*    راسخ محمد ، حسینی کرابی.سید مجتبی (دردست انتشار). مفهوم رگولاسیون در حقوق (مجله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی). تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

*       محمود بهمند و محمود بهمنی. (1389). بانکداری داخلی. تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

*       Aspromourgos، T. (1986). On The Origins of The Term Neoclassical. Cambridge Journal of Economics، 10(3)، 265-270.

*       B. Arrunaba، V. Andonova. (2005). Market Institutions and Judicial Rulemaking. In M. M. C. Menard (Ed.)، Handbook of New Institutional Economics. USA: Springer.

*       Baildwin، R.، Cave، M. (1999). Understanding Regulation. Oxford: Oxford University Press.

*       Georgosouli، A. (2013). The FCA-PRA Coordination Scheme and the Challenge for Policy Coherence. Capital Markets Journal، 8-62.

*       Gregory، J. (2011). Counterparty Credit Risk: The new challenge for global financial markets،. John Wiley & Sons.

*       I Anabtawi & SL Schwarcz. (2013). Regulating Ex Post: How Law Address The Inevitability of Financial Failure. texas: LR.

*       Ian Bartle، Peter Vass. (2005). Self/Regulation and The Regulatory State. University of Bath : Centre for the Study of Regulated Industries.

*       Natalia، G. (2010). The French Regulation School: A Critical Revision (Vol.13). Universidad De Buenos Aires.

*       Ogus، A. I. (2004). Regulation: Legal Form and Economic Theory. Oxford: Oxford.

*       overy، a. &. (2016). allen & overy. Retrieved from allen & overy: www.allenovery.com/SiteCollectionDocuments/AO_06_Brexit_Specialist_paper_Financial_services.pdf

*       Philip Rawlings and others. (2014). Regulation of Financial Services: Aims and Methods. Centre for Commercial Law Studies .

*       Pichard، J. R. (2003). . Comparing Market Regulation between France and Mexico and the USA. Mexico: Sinaloa: Universidad de Occidente.

*       Priest، M. (1998). The privatization of regulation، models of self-regulation. Ottawa Law Review(29 (2)).

*       Prosser، T. (2007). Regulation، Markets and Legitimacy. In J. J. Oliver، The Changing Constitution (sixth Edition ed.). Oxford: Oxford University Press.

*       Vogel، D. (1986). National Styles of Regulation: Environmental Policy in Great Britain and the United States. Ithaca، NY and London: Cornell University Press.

*       Zvi Bodie and others. (2012). Essencials of Investments (9th Ed ed.). McGraw-Hill Education.