امکان سنجی پوشش ریسک نرخ ارز شرکت های صادرکننده و وارد کننده با استفاده از قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مالی، مدرس دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

یکی از مهم ترین کاربردهای قراردادهای آتی، پوشش ریسک می باشد که این کاربرد در قراردادهای آتی سکه نیز مشهود می باشد و ذینفعان گوناگونی می توانند از آن استفاده کنند. در این مقاله با استفاده از سری های زمانی قیمت دلار بازار آزاد و قیمت قراردادهای آتی سکه بورس کالا طی دوره زمانی 1390 الی 1393 به بررسی پوشش متقاطع ریسک نوسانات نرخ دلار با استفاده از قرارذادهای آتی سکه پرداخته شد. ابتدا ارتباط متقابل بین سریهای زمانی نرخ ارز و قیمت آتی سکه با استفاده از مدل اقتصاد سنجی بردار خود رگرسیونی (VAR) مشخص گردید. پس از تائید وجود خود همبستگی و ناهمسانی شرطی بروی پسماند مدل VAR ، از  طریق مدل BEEK (که یک مدل گارچ چند متغیره می باشد)، واریانس شرطی نرخ ارز و قیمت آتی سکه برآورد گردید و بعد از آن با استفاده از روش حداقل واریانس به محاسبه نسبت بهینه پوشش ریسک برای سررسیدهای مختلف پرداخته شد و میزان سود یا زیان ناشی از پوشش ریسک ارز با سود یا زیان واقعی ناشی از نوسانات نرخ ارز مقایسه گردید.
نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود همبستگی بالای قیمت سکه با نرخ ارز (دلار)، امکان پوشش متقاطع ریسک ارز را با استفاده از قراردادهای آتی سکه طلا فرآهم می آورد. هم چنین بدلیل وجود حافظه بلند مدت بین نوسانات نرخ ارز و قیمت آتی سکه امکان برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک از طریق مدل BEEK-GARCH وجود دارد و با استفاده از این مدل می توان بیش از 70 درصد زیانهای ناشی از ریسک ارز را جبران نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Currency hedging for exporter and importer companies by Using the Iran Mercantile Exchange Coin futures contract

نویسندگان [English]

  • Ali Rostami 1
  • Gholamreza Zomorodian 2
  • Meysam Alimohammadi 3
1 Faculty Member, Payame Noor University (PNU)
2 Faculty Member, Islamic Azad University, Tehran Central Branch
3 Kharazmi University Lecturer (Corresponding Author)
چکیده [English]

One of the most important applications of futures, hedging is that this application is also evident in the futures coins and various stakeholders can use it. In this paper, using time series dollar in free market and price of futures contracts coin during the period 1390 to 1393 to assess the risk of cross hedging exchange rate using futures contracts coin.
First, the correlation between the exchange rate and price time series econometric model for future Coin vector regression (VAR) found. After the confirmation of residual autocorrelation and heteroscedasticity conditional on the VAR, the model BEEK (which is a multivariate GARCH model), conditional variance Currency and coins was estimated future prices and then by minimum variance hedge ratio was calculated for different maturities and the profit or loss resulting from currency risk hedging gain or loss resulting from exchange rate fluctuations were real. The results show that there is a high correlation with the price of the coin exchange rate (US Dollar), possibility of covering cross-currency risk using futures contracts provide for gold coins. Also, due to long-term memory between exchange rate fluctuations and price estimation of future coins hedge ratio through BEEK-GARCH model, and using this model include more than 70 percent to compensate losses from currency risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cross hedging risk
  • Optimum Hedge Ratio
  • BEEK-GARCH model
  • exchange risk
  • futures contracts coin

*       ابراهیمی و همکاران.(1388). پوشش ریسک نوسانات درآمدهای نفتی با استفاده از قراردادهای آتی در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم، شماره سوم. صص 173-204

*       بهرامی، جاوید و میرزا پور باباجان، اکبر. (1391)، نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال 20، شماره 64، صص 206-175

*       دارستانی فراهانی، احمد. (1392)، برآورد نرخ بهینه پوشش ریسک توسط قراردادهای آتی طلا از طریق روش GSV: مطالعه روی داده های ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی رجاء

*       سیاح، سجاد و صالح آبادی، علی.(1388)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، چاپ دوم، تهران، کارگزاری مفید

*       فکاری سردهایی، بهزاد و همکاران. (1393)، بررسی ارتباط بین قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال 7، شماره 22

*       فیروز جائی، نجار.(1390)، روش های پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در بازارهای آتی، مجله اقتصادی - ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی، شماره 11، صص 198-185

*       مدل های خودرگرسیون برداری (VAR)، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، کتابخانه و واحد اسناد و اطلاع رسانی، مرداد 1378

*       سعیدی، علی و علی محمدی، شهریار. (1393)، بررسی عوامل موثر بر تغییرات قیمت قراردادهای آتی در بورس کالای ایران با استفاده از رهیافت GLS و GARCH، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 20

*       Anderson, R.W. and J.-P. Danthine, 1981, Cross hedging, Journal of Political Economy 89, 1182–1196.

*       Chang, E.C. and K.P. Wong, 2003, Cross-hedging with currency options and futures, Journal of Financial and Quantitative Analysis 38, 555–574.

*       Chen, S., Lee, C. and Shrestha, K. (2003) Futures hedge ratios: a review, Quarterly Review of Economics and Finance, 43, 433-465.

*       Harald, B., U.B. and k. Wong, 2004, Cross-Hedging of Exchange Rate Risks: A Note. University of Saarland and University of Hong Kong

*       Hammoudeh S, Y Yuan, M McAleer, M.A. Thompson (2009)."Precious metals exchange rate volatility transmission and hedging strategies", http://ssrn.com/abstract=1495748