ارائه چارچوب مناسب (شاخص های ترکیبی) ارزیابی آمادگی بنگاه‌ها و شهرک های صنعتی برای پیاده‌سازی مولفه های بنیادین انقلاب صنعتی چهارم و توسعه سرمایه‌گذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ممتاز دانشکده برق دانشگاه شریف

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

3 دانش آموخته دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

چکیده

در سال‌های اخیر، تحولات فناورانه و نوآوری‌های پیاپی در فرایندهای ساخت و تولید، تغییرات عمیقی را در چشم‌انداز صنعتی جهان ایجاد کرده‌اند. در این میان، شاهد ظهور مفهوم صنعت ۴.۰ نیز بوده‌ایم و پژوهشگران نیز توجه فزاینده‌ای به این موضوع نشان داده‌اند. در مطالعه پیش رو، پژوهش‌های پیشین مرتبط با مدل ها و شاخص های ارزیابی میزان  آمادگی بنگاهها برای مواجهه با صنعت ۴.۰ بررسی شده‌اند. این پارادایم صنعتی جدید که  از طریق درهم آمیزی فناوری ها برپایه سامانه های فیزیکی سایبری و تحول دیجیتال ایجاد شده‌است، پیامدهای متحولانه ای را برای صنعت و اقتصاد به همراه دارد. با توجه به اهمیت موضوع، مولفه های بنیادین و شاخص های ارزیابی آمادگی صنعت ۴.۰ استخراج و چارچوب فرایندی متناسب برای بنگاههای کشور ارائه شده است.روش تحقیق این پژوهش روش آمیخته کیفی و کمی است، ابتدا در پایگاههای معتبر علمی از جمله Science Direct ٍEmerald, Sage, و Springer 40 مقاله معتبر در خصوص شاخص های ارزیابی میزان آمادگی  و بلوغ بنگاهها برای مواجه و پیاده سازی صنعت 4.0 استخراج و مورد بررسی قرار گرفت از این تعداد 16 مقاله مرتبط انتخاب و پس از بررسی تطبیقی شاخص های پیشنهادی برای ارزیابی میزان آمادگی و بلوغ متناسب با بنگاهها و شهرکهای صنعتی ایران مستخرج از مطالعات مرتبط و پنل خبرگی ارائه و با استفاده از دیمتل و مدل سازی تفسیری – ساختاری (ISM)  مدل فرایندی آزمایش و اعتبارسنجی اولیه ساختار و محتوای این شاخص ها و قابلیت اجرای آن در محیط‌های عملیاتی واقعی ارائه خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a Suitable Readiness Assessment Framework for Firms and Industrial Parks for the Adoption of the Fundamental Components of the Fourth Industrial Revolution (I4.0) and Investment Development

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Aref 1
  • Ahmad Jafarinejad 2
  • Abolfazl Kiani Bakhtiari 3
1 Eminent Professor of Department of Electrical and Electronics Engineering, Sharif University of Technology.
2 Professor of Faculty of Management, University of Tehran.
3 Ph.D on Technology Management University of Tehran.
چکیده [English]

Over the past years, technological leaps and consecutive innovations in production processes have led to immense and unprecedented changes in the global industrial vista. In this midst, we are witness to the nascence of new concepts such as “industry 4.0,” which have become the topic of increasing focus by researchers. In the present study, existing research work on the models and assessment readiness criteria for the adoption of industry 4.0 are overviewed. The new industrial paradigm resulting from the integration of  technologies that are based on physical cyber systems and digital transformation will radically change both the industry and the economy. Against this significant backdrop, the fundamental industry 4.0 readiness criteria have been identified and a suitable process framework for the readiness assessment of the country’s firms and enterprises is put to the fore. At the outset, all major scientific databases, i.e., Springer, Emerald, Sage, and Science Direct, including 40 scientific papers on readiness assessment and indicators of firms’ maturity level for the adoption of industry 4.0, were considered. Out of these articles, 16 were selected and subsequent to their comparative review, the resulting criteria for the assessment of the readiness and maturity of firms were extracted with a view to their suitability for Iranian firms and industrial parks. To this end a combination of methodologies such as expert panels, the DEMATEL method, and the Interpretive Structural Modeling (ISM) approach were used to develop the process model, which subsequent to preliminary validation, was detailed in terms of criteria content and applicability to operational environments.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industry 4.0
  • Fourth Industrial Revolution
  • Industry 4.0 Readiness Criteria
  • Industry 4.0 Assessment Process Model
*       احمدی، علی اکبر، درویس، حسن، سبحانی فر، محمدجواد، فاضلی کبریا، حامد(1393)، طراحی و تبیین الگوی مفهومی شایستگی های منابع انسانی در نهج البلاغه با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و ISM، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هفدهم، شماره 64، صص:27-55.

*       حسینی، میرزاحسن، اکبری، مهدی(1393)، طراحی الگوی سرآمدی مدیریت دانش سازمانی با رویکرد مدل سازی تفسیری-ساختاری، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره ششم، شماره 3، صص:274-351.

*       رضایی پندری، عباس، یکه زارع، محسن(1395)، طراحی مدل ساختاری-تفسیری عوامل انتقال فناوری موفقیت آمیز در راستای رسیدن به توسعه پایدار، فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران، دوره بیستم، شماره 1، صص:61-79.

*       محمدی، علی، امیری، یاسر(1391)، ارائه مدل ساختاری تفسیری دستیابی به چابکی از طریق فناوری اطلاعات در سازمان های تولیدی، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره چهارم، شماره 13، صص:115-134.

*       Backlund F., Chronéer D., Sundqvist. E. (2014) Project Management Maturity Models–A Critical Review: a Case Study within Swedish Engineering and Construction Organizations Procedia-Social and Behavioral Sciences 119:837–846

*       Duffy J (2001) Maturity Models: Blueprints for Evolution. Strategy and Leadership 29(6):19–26

*       Erol S, Schumacher A, Sihn W (2016) Strategic Guidance towards Industry 4.0–a Three-Stage Process Model. In International Conference on Competitive Manufacturing.

*       Faisal, M., Banwet, D.K. and Shankar, R. (2006). Supply chain risk mitigation: modelling the enablers. Business Process Management, 12(4): 535-552.

*       Ganzarain J, Errasti N (2016) Three Stage Maturity Model in SME’s toward Industry 4.0. J Ind Eng Manag 9(5):1119

*       Geissbauer R, Vedso J, Schrauf S (2016) Industry 4.0: Building the Digital Enterprise. Retrieved from PwC Website: https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/ industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf

*       Huang J., Tzeng G. and Ong Ch. (2005). Multidimensional Data in Multidimensional Scaling Using the Analytic Network Process. Pattern Recognition Letters, 26 (6): 755-767.

*       Lichtblau K, Stich V, Bertenrath R, Blum M, Bleider M, Millack A,… Schröter M (2015).

*       Lukac. c .(2015). The Fourth ICT-based Industrial Revolution" Industry 4.0" HMI and the Case of CAE/CAD Innovation with EPLAN P8, in:3rd Telecommunications Forum Telfor (TELFOR), IEEE, pp. 835–838 .

*       Mettler., T. (2009) A Design Science Research Perspective on Maturity Models in Information Systems. Working Paper. Institute of Information Management, Universtiy of St. Gallen, St. Gallen

*       Mousakhani M., Gharakhani D. (2013) "Identifyingand ranking of technologytransfer factors by MADMtechniques", Journal of  Development & Evolution Management, No. 15, pp. 1-8.

*       Nikkhou S, Taghizadeh K, Hajiyakhchali., S. (2016) Designing a portfolio management maturity model (Elena). Procedia-Social and Behavioral Sci 226:318–325.

*        IMPULS-Industrie 4.0-Readiness. Impuls-Stiftung des VDMA, Aachen-Köln.

*       Porter ME, Heppelmann JE (2015) How Smart, Connected Products are Transforming Companies. Harvard Bus Rev 93(10):96–114.

*       Proença D, Borbinha J (2016) Maturity Models for Information Systems-A State of the Art. Procedia Comput Sci 100:1042–1049 Retrieved from https://i40-self-assessment.pwc.de/i40/interview/ Retrieved from https://warwickwmg.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7O3ovIWlTCu90uF

*       Roblek .V, Meško . M, Krapež. A.(2016)." A Complex View of Industry 4.0, SAGE Open 6 (2), 2158244016653987 .

*       Rockwell Automation. (2016). The Connected Enterprise Maturity Model. Retrieved from Website:http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/ciewp002- en-p.pdf.

*       Ruiz-Benitez R. and Cambra-Fierro J. (2011). Reverse Logistics Practices in theSpanish SMEs Context. Journal of Operations and Supply Chain Management, 4(1): 84-93.

*       Schmidt R, Möhring M, Härting RC, Reichstein C, Neumaier P, Jozinović P (2015) Industry 4.0-potentials for creating smart products: empirical research results. In International conference on business information systems springer international publishing.:16–27

*       Schreiber B, Janssen R, Weaver S, Peintner S (2016) Procurement 4.0 in the digital world Retrieved from Website: http://www.adlittle.com/downloads/tx_adlreports/ADL__Future__of__Procurement__4.0.pdf.

*       Schumacher A, Erol S, Sihn W (2016) A maturity model for assessing industry 4.0 readiness and maturity of manufacturing enterprises. Procedia CIRP 52:161–166

*       - Thames , L., Schaefer, D.(2016)." Software-Defined Cloud Manufacturing for Industry 4.0, Procedia CIRP 52 , 12–17 .

*       Tarhan A, Turetken O, Reijers HA (2016) Business process maturity models: A systematic literature review. Inf Softw Technol 75:122–134 D.

*       Vogel.B.,  Heuser . D., Hess ( 2016)." Guest Editorial Industry 4.0–Prerequisites and visions, IEEE Trans. Autom. Sci. Eng. 13 (2) , 411–413.