واکاوی پارادایمیک محتوایی نارسایی های عملکرد مالی : موردی شرکت پالایش نفت آبادان (رویکرد کیفی و کمی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ، واحد مسجدسلیمان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مسجدسلیمان، ایران

2 گروه حسابداری، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مسجد سلیمان، ایران.نویسنده مسئول

3 گروه ریاضی کاربردی ، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجد سلیمان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش واکاوی پارادایمیک محتوایی نارسایی های عملکرد مالی شرکت پالایش نفت آبادان در سال 1398 می باشد. بر اساس این هدف، پژوهش به دو صورت کیفی و کمی انجام گردید. در بخش کیفی، مولفه‌ها و شاخص‌های موثر بر نارسایی‌های عملکرد مالی شرکت توسط روش گراندد تئوری و در بخش کمی، توسط الگوی معادلات ساختاری برآورد گردید. نتایج نشان داد که عوامل علّی، پیامدها و عوامل مداخله‌گر؛ بالاترین تاثیر را در میان عوامل تاثیرگذار در نارسایی عملکرد مالی شرکت دارا می-باشند. از میان عوامل زمینه‌ای، به ترتیب، وجود بازار انحصاری و تعیین قیمت توسط دولت، نبود ارتباطات بین‌المللی و عدم وجود بازنگری در آیین نامه‌های مربوط به ایجاد محدودیت‌های مالی بیشترین تاثیر را در نارسایی عملکرد مالی شرکت دارند. از میان عوامل علّی، کپی کردن طرح‌ها و ایده‌ها، فقدان مکانیزم‌های کنترل داخلی پویا به منظور تهیه داده‌های مالی مشخص و نبود گزارش-های شفاف در صورت‌های مالی بیشترین تاثیر را در نارسایی عملکرد مالی شرکت دارند. از میان عوامل مداخله‌گر، بالا بودن تورم، نوسانات شدید نرخ ارز و عدم توان تامین تجهیزات و قطعات مورد نیاز از خارج از کشور بیشترین تاثیر را در نارسایی عملکرد مالی شرکت دارند. از میان راهبردها، تنها عدم ارتباطات بین المللی معنادار شده است؛ و از میان پیامدها، از میان رفتن اعتبار، عدم امکان رقابت شرکت در صنعت و کاهش مشتریان بیشترین تاثیر را در نارسایی عملکرد مالی شرکت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Paradigmatic Analysis of Financial Performance Deficiencies: A Case of Abadan Oil Refining Company (Qualitative and quantitative approach)

نویسندگان [English]

  • Yousef Baghlaniani 1
  • Allahkaram Salehi 2
  • Ali Mahmoodi Rad 3
1 Department of Management, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran
2 Accounting Faculty, Islamic Azad University, Masjed Soleiman Branch,masjed Soleiman, Iran
3 Department of Applied Mathematics, Masjed-Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to analyze the paradigmatic content of financial performance deficiencies of Abadan Oil Refining Company in 2019. For this purpose, the study was conducted in both qualitative and quantitative form. In the qualitative part, the factors and indicators affecting the financial performance deficiencies of the firm were estimated by the Grounded Theory method and in the quantitative part, the structural equation model was estimated. The results show that causal, consequences and intervening factors had the highest impact among the factors affecting the financial performance of the firm. Among the context factors, respectively, the existence of a monopoly market and government pricing, the lack of international communications, and the lack of revision of the bylaws have the most impact on the financial performance failure. Among the causal factors, copying plans and ideas, the lack of dynamic internal control mechanisms to produce clear financial data and the lack of transparent reporting in the financial statements have the greatest impact on financial performance failure. . Among the intervening factors, high inflation, severe exchange rate fluctuations, and the inability to supply equipment and components needed from overseas have the greatest impact on financial performance failure. Of the strategies, only lack of international communication has been significant; and of the consequences, the loss of credibility, the inability to compete in the industry, and the diminishing of customers have the greatest impact on the firm's financial performance failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paradigmatic Content Analysis
  • Financial Performance Failures
  • Grounded Theory
  • structural equation