ارزیابی مدل های گارچ چندمتغیره در برآورد ارزش در معرض ریسک بازارهای ارز، سهام و طلا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت مالی،تهران،ایران

3 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه اقتصاد و مدیریت،تهران،ایران

4 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

با توسعه بازارهای مالی،نیاز به معرفی مدل های جدید ، پیش بینی و مدیریت ریسک،احساس می شود. یکی از شاخصهایی که در زمینه مدیریت و اندازه گیری درجه ریسک مورد توجه قرار گرفته شاخص ارزش در معرض ریسک می باشد. در این پژوهش مدل گارچ چند متغیره جهت پیش بینی ارزش در معرض ریسک پورتفوی شامل ارز، سهام و طلا مورد ارزیابی قرار گرفته و از بازده مرکب داده های قیمت طلا، شاخص کل بورس اوراق بهادار و نرخ ارز از سال 2009 تا 2016 استفاده گردید. نتایج مدل های VECH، BEKK ، DCC و VECH قطری نشان داد تلاطمات این متغیرها در دوره برآورد بریکدیگر اثرگذار بوده و این موضوع فرضیه عدم استقلال بازارها در ایران را تایید می نماید،به منظور بررسی عملکرد این مدل ها در پیش بینی ارزش در معرض ریسک از پیش بینی یک روزه ماتریس واریانس کواریانس شرطی این مدل ها استفاده گردید. نتایج پس آزمایی مدل ها با استفاده از آزمون کوپیک و کریستفرسن نشان داد عملکرد هر چهار مدل مناسب بوده ومقایسه میانگین تابع زیان لوپز نشان داد مدل VECH نسبت به سایر مدل ها عملکرد بهتری داشته است. علیرغم عملکرد مطلوب مدل VECH با این حال برآورداین مدل بسیار زمان بر می باشد. ضمن اینکه با توجه به تعداد پارامترهای زیادی که در برآورد مدل های VECH و BEKK محاسبه می شود که به کاهش درجه آزادی و درنتیجه کاهش اعتبار مدل منجر می شود استفاده از این دو مدل برای پورتفویهایی که بیش از سه دارایی می باشند توصیه نمی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of multivariate GARCH models in estimating the Values at Risk (VaR) of currency, stock and gold markets

نویسندگان [English]

  • abdollah rajabi khanghah 1
  • Hashem Nikoomaram 2
  • Mehdi Taghavi 3
  • Mirfeiz Fallah Shams 4
3 Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Tehran University of Science and Research, Department of Economics and Management, Tehran, Iran
4 Associate Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Department of Business Administration, Tehran, Iran
چکیده [English]

The development of financial markets requires the introduction of new models, forecasting and risk management. One of the indicators that are considered in risk management and measurement is value at risk index. In this research, the multivariate GARCH model has been evaluated to predict the value of exposed portfolio risk, including currency, stocks and gold, and the combined returns of gold price data, total stock exchange index and exchange rates from 2009 to 2016 were used. The results of VECH, BEKK, DCC, and VECH diagonal models have shown that the volatility of these variables in the estimation period is effective and this confirms the hypothesis of market independence in Iran, in order to evaluate the performance of these models in predicting VAR One-day prediction of conditional variance covariance matrix of models was used. The results of the post-test of the models using the coup and kristoferson tests showed the performance of all four models was appropriate and the comparison of the mean loss function of Lopez showed that the VECH model had better performance than other models. Despite the good performance of the VECH model, however, the estimation of this model is very time-consuming. due to the large number of parameters that are estimated in the estimation of VECH and BEKK models that lead to a reduction in the degree of freedom and, as a result, a reduction in the validity of the model, the use of these two models for portfolios with more than three assets is not recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multivariate GARCH model
  • Vector GARCH model (VEC-GARCH)
  • Value at Risk (VaR)