طراحی الگوی بهینه یکپارچه مدیریت نقدینگی مبتنی بر ریسک در هلدینگ‌های تخصصی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدریت مالی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. نویسنده مسئول

2 عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

3 مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی بهینه یکپارچه مدیریت نقدینگی مبتنی بر ریسک می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را هلدینگ‌های تخصصی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) تشکیل می‌دهد که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، کل جامعه آماری شامل هلدینگ‌های شرکت در بازه زمانی 1396-1391 به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره ارائه‌شده در پژوهش به کمک نرم افزار Eviews انجام شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد بین حساسیت ریسک، نوسانات قیمت، نوسانات بازده مورد انتظار، ریسک نقدینگی و ریسک نقدشوندگی با مدیریت نقدینگی رابطه معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated Optimal Risk-Based Liquidity Management Model Design in Specialized Holdings of Social Security Investment Corporation (SHASTA)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Zomorodian 1
  • Mohammad Reza Rostami 2
  • Robabeh Bahramian 3
1 Assistant Professor, Faculty Member, Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding author)
2 Professor, Faculty Member, Department of Financial Management, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Ph.D. student of financial management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present research is to design a seamless optimized risk-based liquidity management model. The statistical population of this research is in the special holdings of social security investment company (SHASTA), Due to the limited statistical population, the total statistical society including the company holdings in the period 1391-1396 was considered as an example. The method of collecting information is library and field. Data analysis was performed using the multivariate regression model presented in the study using Eviews software. The results of the hypothesis test showed that there is a significant relationship between risk sensitivity, price fluctuations, expected returns fluctuations, liquidity risk, and liquidity risk with liquidity management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquidity management
  • Risk sensitivity
  • Price fluctuations
  • Expected yield fluctuations
  • liquidity risk