طراحی مدل مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی کالا و تأثیر آن بر عملکرد مالی شرکت (موردمطالعه: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه مهندسی صنایع، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی کالا و تأثیر آن بر عملکرد شرکت در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است. تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق کلیه کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بود که یک نمونه متشکل از 793 نفری از آنها انتخاب گردید. ابزار گرد­آوری اطلاعات پرسشنامه بود، این پرسشنامه مبتنی بر 83 گویه بوده است که پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و بارهای عاملی تایید گردید و روایی آن نیز از طریق سه روش روایی محتوی، روایی همگرا  و روایی افتراقی  با استفاده از حداقل مربعات جزئی تایید گردید. داده­ها به روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها نشان­ داد برازش مدل پیشنهادی مناسب است و تاثیر معنادار مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی کالا، ریسک زنجیره تامین الکترونیکی و مزیت رقابتی بر عملکرد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تایید شد از سوی دیگر نتایج موید این بوده است  که هم  مزیت رقابتی و هم ریسک زنجیره تامین الکترونیکی  بر رابطه بین مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی کالا و عملکرد شرکت ملی مناطق نفتخیز نمی-توانند نقش تعدیلگر را ندارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting an Integrated Management Model for Electronic Supply chain of Product and its Effect on Company’ Performance (Case Study: National Iranian South Oil Company)

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamzeh Khorram Nasab 1
  • Farhad Hosseinzadeh Lotfi 2
  • Mohammad Reza Shahriari 3
  • Mani Sharifi 4
1 Department of Management UAE Branch, Islamic Azad University, Iran
2 Department of Mathematics, Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran. IR Iran
3 The Head of UAE Branch, Islamic Azad University, Iran
4 Assistant professor of Department, Engineering Industries, Ghazvin Branch, Islamic Azad University, Ghazvin, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to present an integrated management model for electronic supply chain of product and its effect on the National Iranian South Oil Company. Present study based on the purpose is an applied type and based on the nature is a descriptive - correlation type. The population under study consisted of all employees of National Iranian South Oil Company that 512 subjects were selected as sample. The data collection tool was a questionnaire that its reliability was confirmed using Cronbach's alpha, composite reliability and factors load. Validity of the questionnaire was confirmed using three methods of content validity, convergent validity and discriminant validity at partial least squares.
Data analysis was performed using structural equations and partial least squares methods in SmartPlus software. The results showed that the proposed model is product fitted and the significant effect of integrated management for electronic supply chain and competitive advantage was confirmed on the performance of the National Iranian South Oil Company. But, the effect of the risk of electronic supply chain on the company's performance was rejected. Also, the results of moderator assumptions showed that competitive advantage affects the relationship between integrated management for the electronic supply chain and the performance of the National Iranian South Oil Company, but the risk of the electronic supply chain does not have a moderating role in this relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Management
  • Electronic Supply Chain of Product
  • Competitive advantage
  • Risk
  • Performance
  • National Iranian South Oil Company