سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز با استفاده از تخمین مصرف نفت خام و گازطبیعی در ایران با رویکرد مدل VECM

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صباتامین وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش برآورد تقاضای نفت‌خام و گازطبیعی در کشور طی دوره 1367 الی 1394 و همچنین برآورد تابع تقاضای نفت‌خام و گازطبیعی و میزان سرمایه گذاری لازم در ایران طی برنامه ششم با هدف بررسی اثر متغیرهای مهم تأثیرگذار بر مصرف آنها در داخل کشور است. در عین حال، از مدل خودرگرسیون-برداری (VAR) و مدل تصحیح‌خطای‌برداری (VECM) برای بررسی رابطه و میزان تأثیر متغیرها و نیز برای استخراج رابطه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت بین متغیرها استفاده شده و نهایتا" پس از استخراج مدل از آن برای پیش بینی تقاضای نفت‌خام و گازطبیعی در کشور در افق 1400 استفاده گردیده است. نتایج حاکی از: 1) با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژی طبق پیش بینی صورت گرفته در این پژوهش و محدودیت تولید در کشور به دلیل سرمایه گذاریهای بالایی که بخش‌های نفت و گاز نیازمند می باشند، در صورت عدم جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، در آینده نه چندان دور تاثیر منفی آن در درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز دور از انتظار نخواهد بود. 2) کشش درآمدی اندک و حساسیت نه چندان مصرف نفت‌خام نسبت به تغییرات در درآمد (در اینجا درآمد سرانه) دارد. 3) نشان از عدم وجود رابطه علیت بلندمدت از جانب متغیرهای مستقل درونزا و متغیرهای مستقل برونزایی همچون قیمت نفت‌خام و قیمت گازطبیعی، به سمت مصرف گازطبیعی و درآمد سرانه دارد. 4) در کوتاه‌مدت هیچ رابطه علی از جانب مصرف گازطبیعی، قیمت گازطبیعی، قیمت نفت‌خام و درآمد‌سرانه به سمت مصرف نفت‌خام وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investing in the oil and gas industry using estimates of crude oil and natural gas consumption in Iran by VECM model

نویسندگان [English]

  • vahid rajabian 1
  • reza taleblo 2
  • hamidreza arbab 2
1 investment deputy
2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده [English]

Abstract
The main objective of this research is to estimate the demand model for crude oil and natural gas in the country during the period from 1988 to 2015 and also to predict crude oil and natural gas demand functions in Iran during the sixth development plan with the aim of studying the effect of important variables affecting their consumption in the country. VAR - VECM model is used to investigate the relationship and the effects of variables and the short-run and long-run relationship between variables, and finally, extracted model has been used to predict crude oil and natural gas demand in the country at 1400 horizon. The results indicate that: (1) income elasticity is low and the sensitivity of oil consumption to changes in income (here, per capita income) is small. (2) There are no long-term causal relationship between intrinsic independent variables and exogenous independent variables, such as oil price and natural gas prices, towards natural gas consumption and per capita income. (3) In the short term, there is no causal relationship from natural gas consumption, natural gas prices, oil prices, and per capita income towards crude oil consumption. (4) Variance decomposition for oil consumption variable indicates that in the long run, natural gas consumption has a significant contribution to explaining changes in crude oil consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Vector autoregression
  • ‌Vector Error Correction Model
  • national income
  • ‌ Income elasticity of demand
  • ‌‌Price elasticity of demand