بررسی تاثیر جهت گیری مذهبی بر رویکردهای اخلاقی تصمیم گیری مدیران مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آراد اسلامی واحد رودهن

2 عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

3 استادیار حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

4 استادیار و عضو هیات علمی، گروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

چکیده

وجود بحرانها در ایران وبه دنبال آن افزایش میزان کارهای غیراخلاقی و غیرمسئولانه در محیطهای کاری توجه صاحبنظران را به بحث اخلاق وعوامل تاثیرگذاربرآن معطوف ساخته است. عده ای معتقدند, به دلایل متعددى، رفتار اخلاقى وابستگى هایى به مذهب و اعتقادات دینی دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر جهت گیری مذهبی بر رویکردهای اخلاقی تصمیم گیری مدیران مالی شرکتهاست. پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه ازجامعه آماری شامل 200نفرازمدیران مالی شرکتهای بورسی جمع آوری گردیده وبه روش معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج نشان داده که، جهت گیری مذهبی درونی برتمامی رویکردها به جز رویکردعملگرایانه تاثیر مثبت و معنادار و جهت گیری مذهبی بیرونی، تنها بر رویکرد عملگرایانه تاثیر مثبت و معنی دار دارد. یافته های این تحقیق رفتاری آن، در جلب اعتماد ذینفعان،کمک به پیش بینی رویکرد تصمیم گیری مدیران مالی و تعریف یا اصلاح آیین نامه های اخلاق حرفه ای، می تواند کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Effect Of Orientation Of Religion On Financial Decision Makers' Ethical Approaches

نویسندگان [English]

  • najmeh kargarkamvar 1
  • Mohammad Hamed Khanmohammadi 2
  • shohreh yazdani 3
  • Zahra Moradi 4
1 Faculty member of Islamic Azad University, Roudehen Branch
2 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Accounting, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran
3 Assistant Professor of Accounting, Damavand Branch Islamic Azad University, Damavand, Iran.
4 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Accounting, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran
چکیده [English]

Ethical decisions among accounting professionals are still considered as an issue importand, because accounting fraud will never be stopped and will affect accounting. The literature on business ethics tends to refer to religious affiliation as an indicator of ethical behavior in financial decision-making approaches. The main purpose of this research is The impact of religious orientation on decision-making of financial managers. The present study was applied in a correlational approach and the required data were collected using a questionnaire and a financial scenario from a statistical society including 200 financial managers Companies accepted in Tehran Securities Exchange during the period of 2017and using the minimum structural equations Squares have been analyzed. The results show that the extrinsic religious orientation, has a significant and positive effect on pragmatic approach (selfishness). In addition, in financial directors with extrinsic religious orientation, the strongest approach is pragmatic decision making, and its weakest hermeneutical In addition, in financial directors with extrinsic religious orientation, the strongest approach is pragmatic decision making, and its weakest hermeneutical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision-making approaches
  • Ethics in decision making
  • financial managers
  • Religious orientation
  • Religious behavior of managers