سرایت پذیری تلاطم بازده میان صنایع مختلف بازار سرمایه ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بیمه نوین

2 دکترای اقتصاد

چکیده

چکیده
هدف این مقاله بررسی سرایت پذیری تلاطم بازده میان صنایع مختلف بازار سرمایه ایران ایران برای صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388-1394 می باشد. برای این منظور از روش داده های پنلی و معیار CCX برای سرایت پذیری ریسک استفاده شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این موضوع بود که برای دوره کامل نمونه تحقیق و برای لحاظ کردن دوره زمانی رکود و بحران در بازار بورس نتایج بیانگر وجود اثرات سرریز در صنایع فعال در بازار بورس می باشد. ضرایب برآورد شده برای اثرات سر ریز در نمونه بیانگر این می باشد که در اکثر شرکت های مورد بررسی اثر سر ریز در سطح معنی داری قرار دارد. همچنین ضرایب برآورد شده برای لحاظ کردن دوره بحران ورکود در بازار بورس بیانگر مثبت بودن ضرایب مربوط به اثر بخشی اثرات سر ریز در بازار بورس می باشد. همچنین در نمونه مورد مطالعه احتمال سرایت ریسک مالی بین صنایع مورد بررسی وجود دارد. بر اساس نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که مقدار CCX و سطح معنی داری گزارش شده در هر بخش با میزان بدهی ارتباط مستقیم و با ارزش و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ارتباط منفی داشته‌ است. بنابراین بخش‌های اقتصادی که دارای تامین مالی بدهی بالا، ارزش و سرمایه‌گذاری پایینی هستند، در زمان بحران بخش مالی کاندیداهای اولیه برای نوسانات و کاهش قیمت سهام هستند. شواهد نشان می‌دهد، صنایعی که دارای رقابت‌پذیری بیشتری هستند، گسترش دنباله ریسک قوی‌تر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spillover Effect On Different industries For Capital Market

نویسندگان [English]

  • hadi pouryaghoubi 1
  • Yekta Ashrafi 2
1 کارشناس مسئول مدیریت مالی
2 PhD in economics
چکیده [English]

Abstract

The purpose of this paper is to investigate the susceptibility of turbulence in returns between different industries of Iran's capital market for active industries in the Tehran Stock Exchange during the period of 1384-1394. For this purpose, panel data and CCX criteria for risk avatars were used. The results of this study indicate that for the full period of the research sample and for considering the period of recession and crisis in the stock market, the results indicate the effects of overflow in the active industries in the stock market. Estimated coefficients for tipping effects in the sample indicate that in most of the companies surveyed, the effect of overturning is significant. Also, the estimated coefficients for considering the period of the crisis in the stock market indicate that the coefficients are positive for the effect of the outflow in the stock market. Also, in the case study, there is a probability of financial risk fluctuation between the investigated industries. Based on the results, it can be stated that the CCX value and the significant level reported in each section have a negative relation with the amount of direct and value related debt and investment activities. Therefore, the economic sectors that have high debt financing, low value and investment, are in the midst of financial crisis, the initial candidates for fluctuations and declining stock prices. Evidence suggests that those industries that are more competitive will expose the risk sequence more strongly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Reactivity
  • Financial Risk
  • return on equity
  • Tehran Stock Exchange