جایگاه ارزیابی متوازن در تصمیم‌گیری انتخاب سهام با استفاده از روش PAPRIKA

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه حسابداری، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی جایگاه معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی متوازن بر انتخاب سهام از دید سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای با استفاده از تکنیک نوین رتبه­بندی زوجی بالقوه­ی تمام گزینه­های ممکن (PAPRIKA) است. برای این منظور با بهره‌گیری از ادبیات نظری، روش تحلیل‌عاملی به شناسایی و انتخاب متغیرهای مؤثر بر انتخاب سهام پرداخته شد سپس با توجه به پاسخگویی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای به سؤالات و استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره پاپریکا نسبت به رتبه‌بندی این معیارها اقدام گردید. در ابتدا 60 متغیر در پژوهش مورد استفاده قرار گرفت که پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی به 29 عامل تقلیل یافت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد شش متغیر مؤثر اول، بر انتخاب سهام برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به‌ترتیب شامل متغیرهای رشد سودآوری، توان ایفای تعهدات، بازده، بازده سرمایه و دارایی‌ها، رضایت مشتری، قیمت به سود هر سهم و برای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای شامل قیمت به سود هر سهم، بازده، رشد سودآوری، توان ایفای تعهدات، بازده سرمایه و دارایی‌ها، توانایی مدیران (در تبدیل منابع شرکت به درآمد) می‌باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نسبت به سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای، به معیار‌های غیرمالی ارزیابی متوازن اهمیت بیشتری می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Balanced Scorecard in Stock Selection Decision Making Using PAPRIKA Technique

نویسندگان [English]

  • Bita Mashayekhi 1
  • Mojtaba Saeedi 2
1 Accounting Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Alborz campus University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The main aim of this paper is to examine the role of financial and non-financial criteria of balanced scorecard in portfolio selection using modern technique of Potentially Pairwise Rankings of all possible Alternatives (PAPRIKA), from the view point of professional and non-professional investors. To this purpose and through theoretical literature, and by adaption of factor analysis method effective factors were identified and chosen in stock selection. Then with respect to responding of professional and non-professional investors to the questions, and using of PAPRIKA multivariate decision making model by them, these criteria were ranked. Initially, 60 variables were used in this study and then after conducting exploratory factor analysis they were reduced to 29 factors. The results of this study indicate that the first six variables effective on stock selection for professional investors respectively include variables of profitability growth, solvency, return, return on assets and equity, customer’s satisfaction, price-to-earnings ratio; and for the non-professional investors, they comprise of price-to-earnings ratio, return, profitability growth, solvency, return on assets and equity, di-rectors' ability. Similarly, the results of the study show that compared to non-professional investors, professional investors attach more importance for non-financial criteria of balanced scorecard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision making
  • Criteria of Balanced Scorecard
  • PAPRIKA Technique