قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجه‌نقد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر میزان نگهداشت وجه‌نقد شرکت‌ها می‌پردازد. بدین منظور، برای سنجش قابلیت مقایسه صورت‌های مالی از سه معیار مختلف طبق مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و از مدل اوزکان و اوزکان (2004)، برای اندازه‌گیری نگهداشت وجه‌نقد استفاده گردید. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه‌ای متشکل از 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1395 و با بهره‌گیری از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده‌های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهدکه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی موجب کاهش میزان وجه‌نقد نگهداری شده در شرکت‌ها می‌گردد. این یافته بدان معناست که قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با کاهش هزینه‌های تحصیل و افزایش کیفیت و کمیت اطلاعات در دسترس سرمایه‌گذاران، موجب کاهش عدم اطمینان و تسهیل نظارت بر ارزیابی عملکرد مدیران می‌گردد. بدین ترتیب شرکت‌های دارای صورت‌های مالی قابل مقایسه، با محدودیت‌ها و هزینه‌های تامین مالی خارجی کمتری مواجه شده و در نتیجه، تمایل کمتری به نگهداشت وجه‌نقد دارند. همچنین، نتایج آزمون تحلیل حساسیت نشان داد که استفاده از معیار جایگزین برای سنجش نگهداشت وجه نقد و بررسی جداگانة فرضیة پژوهش به تفکیک هر سال نیز تاثیری بر نتایج اصلی پژوهش ندارد و نتایج تحقیق از استحکام برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Statement Comparability and Cash Holdings

نویسندگان [English]

  • mehdi safari gerayli (Ph.d) 1
  • Yasser Rezaei pitenoei (Ph.d) 2
1 Assistant prof, Department of accounting,Bandargaz Branch, Islamic Azad University, Bandargaz,Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The present study is attempts investigate the impact of financial statement comparability on corporate financial cash holdings. To this end, three various proxies based on DeFranco et al’s (2011) were employed to evaluate financial statement comparability, and Ozcan & Ozcan’s (2004) model was also used to measure cash holdings. The research hypothesis was also developed based on the data collected form a sample of 82 firms listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2013-2017, and then tested using multivariate regression model based on panel data. The results indicate that financial statement comparability reduces the level of corporate cash holdings. This finding means that, financial statement comparability can mitigate uncertainty and facilitate the monitoring of the evaluation of the managerial performance through attenuating acquisition costs and enhancing the quality and quantity of the information available to investors. Accordingly, firms with comparable financial statements confront with less external financing costs and restrictions, thereby less likely to hold cash. Moreover, these results are robust and are not sensitive with respect to alternative measure of cash holdings and individual analysis of the research hypothesis for each year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Statement Comparability
  • cash holdings
  • financing restrictions