مدل‌بندی و تعیین اولویت‌های موثر بر معیارهای چولگی منفی بازده سهام و سیگمای حداکثری خطر سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده‌های تابلویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 گروه آموزشی حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه آموزشی حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مدل‌بندی و تعیین اولویت‌های موثر بر معیارهای چولگی منفی بازده سهام و سیگمای حداکثری خطر سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده‌های تابلویی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور اطلاعات صورتهای مالی 119 شرکت در دوره‌ زمانی 1396-1390 گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چند‌متغیره با داده‌های تابلویی استفاده شده است. یافتههای حاصل از پژوهش نشان میدهد که سررسید بدهی، محافظه کاری، ارتباطات سیاسی، محدودیت مالی، نقدشوندگی سهام، راهبرد تجاری و مالکیت نهادی از عوامل موثر بر مخاطره سقوط قیمت سهام با اولویت تأثیرگذاری هستند.
یافتههای حاصل از پژوهش نشان میدهد که سررسید بدهی، محافظه کاری، ارتباطات سیاسی، محدودیت مالی، نقدشوندگی سهام، راهبرد تجاری و مالکیت نهادی از عوامل موثر بر مخاطره سقوط قیمت سهام با اولویت تأثیرگذاری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and Identifying Hierarchy of the Effective Measures of Negative Criteria Skewness on Stock Returns and the Extra Sigma of Stock Price Crash Risk in the Tehran Stock Exchange with Panel Data Approach

نویسندگان [English]

  • Rosam Ranjbar navi 1
  • Mohsen Hamidian 2
  • Ali Baghani 3
1 Department of Accounting , Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study Modeling and Identifying Hierarchy of the Effective Measures of Negative Criteria Skewness on Stock Returns and the Extra Sigma of Stock Price Crash Risk in the Tehran Stock Exchange with Panel Data Approach. For this purpose, the financial statements of 119 companies were collected during the period 1390-1396. Multivariate regression with panel data was used to test the hypotheses. The findings of the study indicate that debt maturity, conservatism, political connection, financial constraint, stock liquidity, business strategy and institutional ownership are the most important factors influencing stock prices crash risk.
The findings of the study indicate that debt maturity, conservatism, political connection, financial constraint, stock liquidity, business strategy and institutional ownership are the most important factors influencing stock prices crash risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Connection
  • stock prices crash risk
  • Business Strategy