تأثیر متنوع سازی پرتفوی بر ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران، ایران و مدرس دانشگاه علوم اقتصادی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی (مسئول مکاتبات)

چکیده

مفهوم ریسک همواره مورد توجه سرمایه گذاران بوده است. تنوع بخشی یکی از استراتژی هایی است که سرمایه گذاران برای مصون ماندن در مقابل ریسک مورد استفاده قرار می دهند. در این تحقیق ریسک مربوط به قیمت های سهام بیست و دو شرکت منتخب از بورس اوراق بهادار تهران (TSE) و همچنین پرتفوهای متشکل از این سهام مورد بررسی قرار می گیرد. در کنار مطالعات داخلی، اهمیت تنوع بخشی بین المللی نیز با تشکیل پرتفویی از شاخص های قیمتی سهام متشکل از کشورهای نوظهور و توسعه یافته مورد توجه است. همبستگی بین سهام موجود در پرتفوهای متنوع داخلی و همچنین همبستگی شاخص های منتخب پرتفوی بین المللی، نوع رابطه بین سهام مختلف داخلی موجود در پرتفوی سرمایه گذاری را همچون شکل رابطه بین شاخص های موجود در پرتفوی متنوع بین المللی نشان می دهد. و اما برای درک تأثیر تنوع بخشی بر ریسک هر پرتفوی، از مفهوم ارزش در معرض ریسک (VaR) استفاده نمودیم تا به مزایای تنوع بخشی داخلی و خارجی پی ببریم. نتایج این تحقیق، نشان داد که تنوع بخشی داخلی ریسک را تقلیل می دهد و نتیجه قابل توجه تر اینکه تنوع بخشی بین المللی ریسک را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Portfolio Diversification on Value at Risk in Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • Ali Rostami 1
  • Narges Niknia 2
1 Asistant Professor of Payame Noor University , Tehran, Iran & professor at University of Economic Sciences
2 MA Student at University of Economic Sciences "Corresponding Author"
چکیده [English]

The concept of risk always attracted investors.Diversification is one of strategies that investors used it to against the risk. This research explores the risk associated with the stocks prices in the twenty-two companies that are listed in Tehran Stock Exchange (TSE)  as well as portflio of investment that are constructed from these twenty-two companies employed. In addition to national studies, the importance of international diversification by constructing a portfolio of investment from stock price indexes of emeging and developed countries would be examined.Correlation between stocks in national diversification porfolios shows the relationship between various domestic equities in investment portfolios, as well as correlation between indices, displays relationship between stock price indexes in international investment porfolio. Value at risk (VaR) is undertaken for studying the benefits associated with domestic as well as international diversification. The results show that domestic diversification reduces risk and more significient result is that international diversification significiently reduces the risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diversification
  • Correlation
  • International portfolio
  • value-at-risk