بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • باباجانی، جعفر [1] استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • باباخانی، مسعود [1] استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
 • بابالویان، شهرام [1] دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • بابالویان، شهرام [1] دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، (نویسنده مسئول)
 • بابالویان، شهرام [1] دانشجوی دکترای مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • بیات، علی [1] استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه حسابداری، زنجان، ایران (نویسنده مسئول)
 • بادآور نهندی، یونس [1] دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)
 • باغانی، علی [1] استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
 • باقری، اکبر [1] استادیار گروه اقتصاد، واحد قاینات، دانشگاه آزاد اسلامی، قاینات، ایران (نویسنده مسئول)
 • باقری، اویس [1] دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران، ایران
 • باقری، اویس [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی، پردیس بین الملل کیش، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)
 • باقری، میثم [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران
 • باقرپور ولاشانی، محمد علی [1] استادیار گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد
 • بت‌شکن، محمدهاشم [1] استادیار گروه حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
 • بت‌شکن، محمدهاشم [1] استادیار، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • بت‌شکن، محمدهاشم [1] استادیار مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • بحرالعلوم، محمدمهدی [1] عضو هیات علمی (استادیار) گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبائی
 • بحرالعلوم، محمد مهدی [1] دانشجوی دکتری، مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول)
 • بحری ثالث، جمال [1] استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران
 • بحری ثالث، جمال [1] استادیار گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)
 • بحری ثالث، جمال [1] استادیار، گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)
 • بحری ثالث، جمال [1] استادیار گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
 • بختیاری، مسعود [1] مربی،گروه حسابداری ،دانشگاه پیام نور،جمهوری اسلامی ایران.
 • بخشیان، عسل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور
 • بخشی زاده، علیرضا [1] دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (مسئول مکاتبات)
 • بخش محمدلو، مینو [1] دانشجوی دکتری ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • بدری، احمد [1] دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
 • بدری، احمد [1] دانشیار گروه مالی دانشگاه شهید بهشتی
 • بدری، احمد [1] دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • بدیعی، حسین [1] عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • بدیعی، حسین [1] مربی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،گروه حسابداری، سمنان، ایران و دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • براتی، لیلا [1] دانشجوی دکتری مالی، گرایش بانکداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • براتی، هدی [1] دانشجوی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی
 • برادران، عبداله [1] عضو هیات علمی دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • برادران، علیرضا [1] دانشجوی دکتری مالی–بانکداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • برادران حسن زاده، رسول [1] دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • برآسود، مهدی [1] دکتری مالی-گروه مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم وتحقیقات تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • برخورداری، فرناز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا، کارشناس امور بین الملل بانک سینا (نویسنده مسئول)
 • برزآبادی فراهانی، مریم [1] دانشجوی دکترای مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران (نویسنده مسئول)
 • برزآبادی فراهانی، مریم [1] دانشجوی دکترای مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران (نویسنده مسئول)
 • برزیده، فرخ [1] استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
 • برزیده، فرخ [1] استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • برزیده، فرخ [1] استادیار ، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • بزرگی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه مدیریت صنعتی، رشت، ایران
 • بزرگ اصل، موسی [1] استاد یار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • بزرگ اصل، موسی [1] استادیار، گروه مدیریت مالی وحسابداری ،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، (نویسنده مسئول)
 • بسحاق، محمدرضا [1] کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • بصیری، فرشته [1] کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه حسابداری، اراک، ایران (مسئول مکاتبات)
 • بکی حسکوئی، مرتضی [1] استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
 • بکی حسکوئی، مرتضی [1] استادیار دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران،
 • بیگلری کامی، مهدی [1] کارشناسی ارشد مهندسی مالی ، ،دانشگاه رجاء قزوین، (مسئول مکاتبات)
 • بیگی نیا، حسین [1] دانش‌آموخته رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (نویسنده مسئول و طرف مکاتبه)
 • بنایی زاده، آمنه [1] کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
 • بندریان، رضا [1] عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
 • بینشیان، زهرا [1] دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)
 • بینشیان، زهرا [1] کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (مالی).دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان (مسئول مکاتبات)
 • بنی مهد، بهمن [1] دانشیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
 • بنی مهد، بهمن [1] دانشیار و عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • بنی‌مهد، بهمن [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • بهادری، محمدمراد [1] کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران
 • بهاروند، فایزه [1] دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (نویسنده مسئول)
 • بهرامی، محبوبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا(سلام الله علیها)
 • بهره ور، الهام [1] کارشناس ارشد مالی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بهزادی، عادل [1] دانشجوی دکترای مهندسی مالی دانشگاه تهران، تهران، ایران(نویسنده مسئول)
 • بهفر، محبوبه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • بهنامیان، جواد [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران (نویسنده مسئول)

پ

 • پارسایی، محمود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • پازوکی، نیما [1] کارشناس ارشد مدیریت مالی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران (مسئول مکاتبات)
 • پاکیزه، کامران [1] استادیار دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی
 • پاک مرام، عسگر [1] دانشیار، گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
 • پدرام، پرهام [1] دانشجوی دکتری مالی مرکز آموزشهای بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
 • پرگر، طالب [1] دانش آموخته مدیریت بازرگانی گرایش مالی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم، هرمزگان، ایران. (نویسنده مسئول مکاتبات)
 • پرهیزگار، بتول [1] کارشناس ارشد حسابداری، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • پزشکی، مهسا [1] کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه علم و فرهنگ (مسئول مکاتبات)
 • پژویان، جمشید [1] استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول)
 • پژویان، جمشید [1] استاد و عضو هیات علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • پشوتنی زاده، هومن [1] دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (نویسنده مسئول)
 • پشوتنی‌زاده، هومن [1] کارشناسی ارشد MBA گرایش استراتژیک دانشگاه علوم اقتصادی
 • پیکارجو، کامبیز [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 • پیمانی فروشانی، مسلم [1] عضو هیات علمی (استادیار) گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول)،
 • پناهی، یعقوب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی تهران
 • پناهیان، حسین [1] دانشیار، گروه حسابداری،واحد کاشان،دانشگاه آزاد اسلامی ،کاشان،ایران. (نویسنده مسئول)
 • پهله، بهزاد [1] دانشجوی دکتری مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، ایران (نویسنده مسئول)
 • پورابراهیمی، علیرضا [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • پورباباگل، حمزه [1] کارشناس ارشد مهندسی مالی
 • پورزرندی، محمد ابراهیم [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی،‌گروه مدیریت صنعتی، ‌تهران، ‌ایران
 • پورزمانی، زهرا [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
 • پورزمانی، زهرا [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی ، تهران، ایران (مسئول مکاتبات)
 • پورزمانی، زهرا [1] استادیار و عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
 • پورزمانی، زهرا [1] استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (مسئول مکاتبات)
 • پورزمانی، زهرا [1] دانشیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
 • پورزمانی، زهرا [1] دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • پورزمانی، زهرا [1] دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، گروه حسابداری. (نویسنده مسئول)
 • پورسعید، عباس [1] کارشناس ارشد حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران
 • پورطاهری، رضا [1] استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
 • پورعزیزی گلین قشلاقی، سمیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی، متصدی بانک مسکن
 • پورعلی، محمدرضا [1] استادیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • پورعلیخانی، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا )س(
 • پورعلیرضا، کریم [1] دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • پورکریم، یعقوب [1] دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
 • پورموسی، علی اکبر [1] عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد

ت

ث

 • ثقفی، علی [2] استاد دانشگاه علامه طباطبائی
 • ثقفی، علی [1] استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • ثقفی، علی [1] استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • ثمری، داوود [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج
 • ثنایی، غلامرضا [1] کارشناس ارشد مدیریت و مدیر طرح و برنامه بانک حکمت ایرانیان، ایران

ج

چ

 • چاوشی، سیدکاظم [1] استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • چاوشی، کاظم [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی تهران
 • چاووشی، کاظم [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی
 • چیرانی، ابراهیم [1] عضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت ، گروه مدیریت بازرگانی ، رشت ، ایران (نویسنده مسوول)
 • چناری بوکت، حسن [1] دانش‌آموخته‌‌‌ کارشناسی ارشد گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (مسئول مکاتبات)
 • چهارمحالی، حسن [1] مدرس دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، تهران، ایران

ح

 • حاجی زاده، غلامرضا [1] مربی بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور، ایران
 • حاجعلی، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت فناوری- گرایش نوآوری دانشگاه تهران
 • حاجیها، زهره [1] دانشیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، ایران
 • حاجیها، زهره [1] دانشیار گروه آموزشی حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (مسئول مکاتبات)
 • حاجیها، زهره [1] استادیار گروه حسابداری دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
 • حاجیها، زهره [1] استادیار گروه حسابداری دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (مسئول مکاتبات)
 • حاکمی، بهروز [1] کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
 • حامدی نیا، حامد [1] دانشجوی دکتری مالی دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • حامدی نیا، حامد [1] دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت
 • حبیبی، محمدحسن [1] کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع)
 • حبیب الهی، محمدهادی [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام
 • حجار، آزاده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد MBA ، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • حیدری، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران
 • حیدری، زهره [1] کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه قم (مسئول مکاتبه)
 • حیدری، نازدار [1] کاشناس ارشد مدیریت مالی،دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • حیدر پور، فرزانه [1] دانشیار گروه حسابداری،دانشکده اقتصاد و حسابداری،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
 • حیدری رستمی، کرامت‌اله [1] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • حیدرزاده هنزائی، علیرضا [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • حیرانی، فروغ [1]
 • حیرانی، فروغ [1] استادیار حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • حساس یگانه، یحیی [1] استاد- عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • حساس یگانه، یحیی [1] عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
 • حسنی، اشبان [1] گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
 • حسنی، نرگس [1] دانش آموخته کارشناس ارشد ریاضی مالی دانشگاه علم و فرهنگ
 • حسینی، ابوالفضل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، کارشناس عملیات ارزی بانک پارسیان
 • حسینی، بیستون [1] مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • حسینی، سیدحسن [1] دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • حسینی، سید حسن [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران
 • حسینی، سیدعلی [1] عضو هیئت علمی رشته حسابداری دانشگاه الزهرا
 • حسینی، سید علی [1] عضو هیئت علمی و استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا(سلام الله علیها) (مسئول مکاتبات)
 • حسینی، سید علی [1] استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • حسینی، سید فرهنگ [1] دانشجوی دکتری مالی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)
 • حسین آبادی ساده، داود [1] کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
 • حسن زاده، علی [1] مربی، مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت مالی، دانشگاه خوارزمی
 • حسین زاده کاشان، علی [1] استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)
 • حسین زاده لطفی، فرهاد [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه ریاضی، تهران، ایران
 • حسین زاده لطفی، فرهاد [1] گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • حسینی نسب، سید ابراهیم [1] عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، علوم اقتصادی (مسئول مکاتبات)
 • حشمتی، محمد رسول [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران
 • حضوری، محمدجواد [1] استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه پیام نور
 • حق‌شناس کاشانی، فریده [1] استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
 • حقیقی، سامان [1] دانشجوی مقطع دکتری، گروه مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • حقیقت، علی [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاداسلامی، شیراز، ایران (نویسنده مسئول)
 • حقیقی کفاش، مهدی [1] دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
 • حکاک، محمد [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
 • حکیمی، هاجر [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • حلاج، محمد [1] دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • حمدی، کریم [1] عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • حمیدیان، اکرم [1] کارشناس ارشد مدیریت مالی
 • حمیدیان، محسن [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • حمیدیان، محسن [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد تهران جنوب‌، دانشکده اقتصاد و حسابداری‌، تهران‌، ایران
 • حمیدیان، محسن [1] استادیار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،‌تهران، ایران.
 • حمیدیان، محسن [1] استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • حمیدیان، محسن [1] استادیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • حمیدیان، محسن [1] استادیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • حمیدیان، محسن [1] عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
 • حمیدی زاده، محمدرضا [1] استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حنیفی، فرهاد [1] استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران مرکزی
 • حنیفی، فرهاد [1] استادیاروعضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • حنیفی، فرهاد [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ‌ایران.
 • حنیفی، فرهاد [1] عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • حنفی زاده، پیام [1] دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • حنفی زاده، پیام [1] دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران،
 • حنفی زاده، پیام [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

خ

د

 • داداش پورعمرانی، احمد [1] کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل
 • دادرس، کیوان [1] دانشجوی دکترا مدیریت صنعتی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران (مسئول مکاتبات)
 • دادرس، کیوان [1] دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
 • دادگر، یداله [1] استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • دارابی، رویا [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • دارابی، رویا [1] دانشیار، گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دارابی، رویا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران چنوب (نویسنده مسئول)
 • دارابی، رویا [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • دارابی، رویا [1] دانشیار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • دامغانی، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی،مؤسسه آموزش عالی عطار،مشهد،ایران
 • دامغانیان، جمال [1] دکترای مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
 • دیانتی، زهرا [1] استادیار گروه حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی
 • دیانتی دیلمی، زهرا [1] استادیارگروه حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی و عضو انجمن حسابداری مدیریت و انجمن مهندسی مالی ایران
 • دیانتی دیلمی، زهرا [1] دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • داودی، روژین [1] کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه غیرانتفاعی رجاء قزوین
 • داودی، سید محمدرضا [1] استادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان،ایران. (نویسنده مسئول)
 • داودآبادی، ابوالفضل [1] کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی
 • داورزاده، مهتاب [1] کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان
 • داورزاده، مهتاب [1] کارشناسی ارشد علوم اقتصادی (مسئول مکاتبات)
 • دیده خانی، حسین [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد علی‌آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران(نویسنده مسوول)
 • دیده خانی، حسین [1] استادیار،گروه مهندسی صنایع ،واحد علی‌آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی،علی‌آباد کتول،ایران (نویسنده مسئول)
 • دریابر، عبداله [1] دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات،گروه مدیریت مالی،تهران،ایران
 • دریابر، عبداله [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • درستکار، ملیحه [1] گروه مدیریت بازرگانی ،واحد قشم ،دانشگاه آزاد اسلامی، قشم،ایران.
 • دریکنده، علی [1] کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران
 • دژدار، محمدمهدی [1] دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق (ع)
 • دژدار، محمدمهدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • دستپاک، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه علوم افتصادی (نویسنده مسئول)
 • دستگیر، محسن [1] استاد تمام حسابداری و مدیریت مالی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران
 • دشتی، نادر [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت-دانشکده نفت تهران
 • دعائی، میثم [1] دکتری مدیریت مالی و کارشناس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار
 • دلیران، سید مازیار [1] کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول)
 • دنیایی، محمد [1] کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی- مالی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
 • دین محمدی، مصطفی [1] استادیار دانشگاه زنجان
 • دهدار، فرهاد [1] استادیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • دهقان، عبدالمجید [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دهقان، عبدالمجید [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (مسئول مکاتبات)
 • دهقان، عبدالمجید [1] استادیار و عضو هیات علمی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دهقان، عبدالمجید [2] استادیار و عضو هیات علمی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • دهقانی، امیر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • دهقان میرک آباد، محسن [1] کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد (مسئول مکاتبات)
 • دهمرده، نظر [1] استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. (نویسنده مسئول)
 • دوستار، محمد [1] دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، ایران
 • دوستیان، رحمان [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران،
 • دولو، مریم [1] استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
 • دولو، مریم [1] استادیار دانشگاه شهید بهشتی
 • دولو، مریم [1] استادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • دولو، مریم [1] استادیار گروه مالی دانشگاه شهید بهشتی (مسئول مکاتبات)
 • دولو، مریم [1] استادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

ذ

 • ذاکرنیا، احسان [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام
 • ذوالقدر، ابوالفضل [1] دانشجوی دکتری مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، ایران

ر

ز

 • زابل، محمدامین [1] دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)
 • زارع، شبنم [1] کارشناسی مدیریت صنعتی – دانشگاه هرمزگان
 • زارع، هاشم [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاداسلامی، شیراز، ایران.
 • زارعی، مینا [1] کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران
 • زردکوهی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • زمانپور، علیرضا [1] دانشجوی دکتری مالی- مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
 • زمانی سبزی، مهدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی و کارشناس مدیریت نظارت بر بورسها، سازمان بورس و اوراق بهادار
 • زمانی مقدم، سمانه [1] کارشناس ارشد حسابداری، داننشگاه علوم و تحقیقات، بیرجند، ایران
 • زمردیان، غلامرضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول)
 • زمردیان، غلامرضا [1] استادیار عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 • زمردیان، غلامرضا [1] استادیار عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران.(نویسنده مسؤل).
 • زمردیان، غلامرضا [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی (نویسنده مسئول)
 • زمردیان، غلامرضا [1] استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران
 • زمردیان، غلامرضا [1] استادیاروعضوهیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، -تهران، ایران.
 • زمردیان، غلامرضا [1] دکتری و عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • زمردیان، غلامرضا [1] عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (نویسنده مسئول)
 • زمردیان، غلامرضا [1] عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • زمردیان، غلامرضا [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • زینالی، مهدی [1] استادیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
 • زین الدینی میمند، لیلی [1] کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • زنجیردار، مجید [1] استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اراک
 • زنجیردار، مجید [1] دانشیار، گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران(نویسنده مسئول)
 • زنجیر دار، مجید [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران (مسئول مکاتبات)
 • زنجیر دار، مجید [1] دانشیار و عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک ،ایران
 • زندیه، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قزوین
 • زندیه، مصطفی [1] دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • زندیه، وحید [1] دانشجوی دکترای مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، (مسئول مکاتبات)
 • زنده دل، احمد [1] استادیار گروه آمار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور
 • زه تابیان، مصطفی [1] کارشناسی ارشد مالی، دانشگاه امام صادق(ع) تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

 • غریب، ایمان [1] دانشجوی دکترا مدیریت صنعتی, دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات, تهران، ایران
 • غزنوی، محمدصادق [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
 • غضنفری، حسین [1] دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • غفاری، سپیده [1] کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه
 • غفاری، فرهاد [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • غلامی، الهام [1] دانش آموخته دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • غلامی، زهره [1] کارشناس ارشد مالی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • غلامی جمکرانی، رضا [1] استادیار،گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران(نویسنده مسئول)
 • غلامرضا، منصوره [1] دانشجو دکتری پژوهش‌محور مهندسی مالی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
 • غلاملو، قاسم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی (مسئول مکاتبات

ف

ق

 • قادری، سامان [1] استادیار گروه اقتصاد دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • قادری، فواد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
 • قادری، قدرت [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
 • قاسمی، احمدرضا [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • قاسمی، سعید [1] کارشناس ارشد حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد اراک ، ایران (مسئول مکاتبات)
 • قاسمی، مژده [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد حسابداری ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین (مسئول مکاتبات)
 • قاسمیان، محسن [1] کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (مسئول مکاتبات)
 • قاسم پور، معصومه [1] کارشناس ارشد مدیریت مالی ، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
 • قاسمی چالی، جابر [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحدبابل، گروه مدیریت مالی ، بابل ، ایران
 • قاسمی شمس، معصومه [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش مالی از دانشگاه گیلان
 • قاضی زاده، مصطفی [1] عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد
 • قالیباف اصل، حسن [1] استادیار، دکتری مدیریت مالی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)
 • قالیباف اصل، حسن [1] دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه الزهرا، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • قالیباف اصل، حسن [1] دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه الزهراء، تهران، ایران
 • قالمق، کریم [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران(نویسنده مسئول)
 • قبادی، معصومه [2] دانشجوی D.B.A انجمن مهندسی مالی ایران
 • قدردان، احسان [1] عضو علمی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور، ایران
 • قدردان، احسان [1] مربی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور، ایران
 • قدری صومعه، المیرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ‌ایران.
 • قدک فروشان، مریم [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی، گروه حسابداری و مالی، دانشگاه یزد، یزد، ایران، (نویسنده مسئول)
 • قدمی، محسن [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • قدمی، محسن [1] دانشیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • قدمی، مینا [1] دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • قراخانی، داود [1] دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران
 • قربانی، محمود [1] دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران
 • قربانی، مهسا [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران (مسئول مکاتبات)
 • قربانی، هادی [1] کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران
 • قربانی نسب، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران
 • قرشی، داود [1] دانشجوی دکترای مدیریت دولتی – مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ، ایران
 • قرشی، داود [1] دانشجوی دکترای مدیریت دولتی – مالی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی (نویسنده مسئول)
 • قرشی، داود [1] دانشجوی دکترای مدیریت دولتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
 • قره‏خانی، محسن [1] استادیار، مهندسی صنایع، دانشگاه قم
 • قلاوندی، حسن [1] گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
 • قلی‌پور خانقاه، مهدی [1] دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • قلی‌پور خانقاه، مهدی [1] دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران، ایران
 • قنبری، علی محمد [1] استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت، گروه حسابداری
 • قنبری، مهرداد [1] استادیار گروه حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • قوچانی، روزبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • قویدل جیرسرائی، مریم [1] کارشناس ارشد ریاضیات مالی

ک

گ

ل

م

ن

 • نایبی، بهادر [1] دانشجوی دکتری حسابداری، پردیس بین‌الملل کیش، دانشگاه تهران، ایران.
 • نایب زاده، شهناز [1] دانشگاه آزاداسلامی، واحد یزد،گروه مدیریت
 • نادی قمی، ولی [1] مدیر گروه مدیریت مالی دانشگاه ارشاد دماوند (نویسنده مسئول مقاله)
 • ناصح، یعقوب [1] دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات البرز
 • ناصری، اسمعیل [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (گرایش استراتژیک) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • ناصرپور، علیرضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی
 • ناطق گلستان، احمد [1] استادیار و عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نیشابور،گروه مدیریت مالی،خراسان رضوی، ایران (نویسنده مسئول)
 • ناطق گلستان، احمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، (مسئول مکاتبات)
 • ناظمی، امین [1] استادیار حسابداری دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • نبی‌زاده، احمد [1] استادیار گروه کسب و کار دانشکدۀ مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • نبوی چاشمی، سیدعلی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت مالی.
 • نبوی چاشمی، سیدعلی [1] گروه مدیریت مالی ، واحدبابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل ، ایران (نویسنده مسئول)
 • نبوی چاشمی، سید علی [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل
 • نبوی چاشمی، سید علی [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحدبابل، گروه مدیریت مالی، بابل ، ایران (نویسنده مسئول)
 • نجفی، امیرعباس [1] دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی (نویسنده مسئول)
 • نجفی، امیرعباس [1] دانشیار، گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی(نویسنده مسئول)
 • نجفی، امیرعباس [1] دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • نجفی مقدم، علی [2] استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • نصر، محمد [1] گروه مدیریت مالی ، واحدبابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل ، ایران
 • نصیری، مهراب [1] کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران
 • نظری، محسن [1] دکترای اقتصاد، دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 • نعمتی، نرگس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد (نویسنده مسئول)
 • نعمت پور دزفولی، علیمحمد [1] استادیار- سازمان آموزش و پژوهش استانداری
 • نعمتی‌زاده، سینا [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت
 • نقدی، سجاد [1] دانشجوی دکترا حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
 • نقش بندی، نادر [1] استادیار گروه حسابداری،موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، قوچان، ایران
 • نقش بندی، نادر [1] استادیار گروه حسابداری،موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان،قوچان، ایران
 • نیکبخت، محمدرضا [1] دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (مسئول مکاتبات)
 • نیکبخت، محمدرضا [1] دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • نیکزاد زیدی، محمود [1] دانشجوی دکترا
 • نیک نیا، نرگس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی (مسئول مکاتبات)
 • نیکومرام، هاشم [1] استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • نیکومرام، هاشم [1] استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران
 • نیکومرام، هاشم [1] استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • نیکومرام، هاشم [1] استاد و عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • نیکومرام، هاشم [1] استاد و عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم وتحقیقات تهران،گروه مدیریت مالی، تهران، ایران (مسئول مکاتبات)
 • نیکومرام، هاشم [1] استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • نیکومرام، هاشم [1] استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران
 • نیکومرام، هاشم [1] استاد،دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • نیکومرام، هاشم [1] استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت مالی، تهران، ایران
 • نیکومرام، هاشم [1] استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات،دانشکده مدیریت و اقتصاد،تهران،ایران.
 • نیکومرام، هاشم [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 • نیکومرام، هاشم [1] گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران،ایران
 • نکوئی، صادق [1] کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی
 • نکوئی، صادق [1] کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی، (مسئول مکاتبات)
 • نمازی، محمد [1] استاد حسابداری دانشگاه شیراز
 • نمازی، محمد [1] استاد حسابداری دانشگاه شیراز (مسئول مکاتبات)
 • نوبری، علیرضا [1] دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی پردیس بین اللملی ارس دانشگاه تهران،ایران
 • نوجوان، مهناز [1] دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات، ایران. (نویسنده مسول)
 • نوحی، رضا [1] کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • نوراحمدی، مرضیه [1] دانشجوی دکتری مدیریت مالی، گرایش مهندسی مالی، دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری.
 • نوراحمدی، مرضیه [1] کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)؛ ایران
 • نوربخش، کامیار [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های مالی، دانشگاه تربیت مدرس، (نویسنده مسئول)
 • نوری جعفرآباد، دانیال [1] کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی
 • نوری‌فرد، یداله [1] استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • نوروزی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری مهندسی مالی ، گروه حسابداری ،دانشکده حسابداری و مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی ،مراغه ،ایران (نویسنده مسئول)
 • نوروزی، محمد [1] دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • نوروزیان لکوان، عیسی [1] کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
 • نوروش، ایرج [1] استاد حسابداری دانشگاه تهران، تهران،‌ایران
 • نوروش، ایرج [1] عضو هیات علمی (استاد) گروه مدیریت دانشگاه تهران

و

 • واعظ قاسمی، محسن [1] استادیار گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (نویسنده مسئول)
 • واعظ قاسمی، محسن [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه ریاضی، رشت، ایران (نویسنده مسئول)
 • وثیرش، آتیه [1] مربی و عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • وحدت زیرک، سهیلا [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی (مسئول مکاتبات)
 • ورزیده، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد (نویسنده مسئول)
 • وزیری، محمد نقی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفورنیا
 • وفائی قائینی، وحید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • وکیلی، سیدحجت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی
 • وکیلی فرد، حمیدرضا [1] دانشیار،گروه آموزشی حسابداری ، واحد علوم و تحقیقات تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.
 • وکیلی فرد، حمیدرضا [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • وکیلی فرد، حمیدرضا [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد علوم و تحقیقات‌، دانشکده مدیریت و اقتصاد‌، تهران‌، ایران(نویسنده مسئول)
 • وکیلی فرد، حمیدرضا [1] دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • وکیلی فرد، حمیدرضا [1] دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • وکیلی فرد، حمید رضا [1] دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران
 • وکیلی‌فرد، حمیدرضا [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 • وکیلی‌فرد، حمیدرضا [1] عضو هیئت علمی ومدیرگروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • ولی‌پور، هاشم [1] مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
 • ولیدی، جواد [1] کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • ولیدی، علیرضا [1] کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

ه

ی

 • یاراحمدزاده، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی قشم، هرمزگان، ایران
 • یحیایی، مهری [1] کارشناس ارشد، مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (نویسنده مسئول)
 • یزدانی، حمیدرضا [1] استادیار و عضو هئیت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، (نویسنده مسئول)
 • یزدانی چمزینی، عبدالرضا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • یعقوب نژاد، احمد [1] دانشیار و عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی،
 • یعقوب نژاد، احمد [1] دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • یعقوب نژاد، احمد [1] دانشیار، گروه حسابداری، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • یوسفی، مهیار [1] استادیار گروه معدن، دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه ملایر، همدان، ایران

 • ‌چناری بوکت، حسن [1] دانش‌آموحته‌ کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (مسئول مکاتبات)