دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 1-230 
2. مالی عصبی، افق پیش روی مالی رفتاری

صفحه 21-34

شکراله خواجوی؛ حسن فتاحی نافچی