دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 1-232 
10. ارائه الگوی ذهنی ادراک ریسک سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 195-216

فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد ناطق گلستان؛ احمد یعقوب نژاد