دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 1-276 
5. ارزش گذاری برند رایتل

صفحه 75-97

پیام حنفی زاده؛ آزاده راد