دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1396 
8. پیش‌بینی صرف ریسک سهام : شواهد تجربی از مدل ترکیبی PEG

صفحه 129-152

علی رحمانی؛ محمد تشرفی؛ علی ثقفی؛ صابر شعری


15. سنجش ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از ترکیب مدل FIGARCH و نظریه ارزش فرین

صفحه 259-282

سعید فلاح پور؛ رضا راعی؛ سعید میرزامحمدی؛ سیدمحمد هاشمی نژاد