دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 1-299 
8. نقش ویژگی های فردی و رفتاری بر تقاضا برای خدمات مالی

صفحه 149-164

مهدی مرادی؛ سعیده امین زادگان؛ زکیه مرندی


10. توسعه انسانی، دولت و سیاست های سرمایه گذاری

صفحه 179-188

یاسر روستایی حسین آبادی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی