دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 1-355 
1. بررسی روابط بین بورس های تهران و استانبول: علیت و همجمعی

صفحه 1-12

جواد شکرخواه؛ سینا عنایت‌الهی؛ احمد موید فرد


4. طراحی مدل هوشمند ترکیبی جهت پیش‌بینی نقاط طلایی قیمت سهام

صفحه 45-66

محمد مشاری؛ حسین دیده خانی؛ کاوه خلیلی دامغانی؛ ابراهیم عباسی


9. کاربرد تئوری های علم بوم شناسی در علم مالی

صفحه 137-158

محمد صالحی فر؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ حسن چهارمحالی


12. چرخه اقتصادی و نوسانات متقارن بازده بازار سهام: مطالعه اقتصادهای نوظهور

صفحه 189-206

سعید مرادپور؛ رضا تهرانی؛ سیدمجتبی میرلوحی؛ عزت‌اله عباسیان