نویسنده = جمال بحری ثالث
نظام راهبری شرکتی و سرعت تعدیل قیمت سهام با تأکید بر چرخه عمر

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 323-348

علی کرامتی فرهود؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ جمال بحری ثالث؛ عسگر پاک مرام


تاثیر تفاوت های فردی مبتنی بر شناخت در قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران: نقش تعدیلی اضافه بار اطلاعات

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 289-311

یعقوب پورکریم؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ جمال بحری ثالث؛ حسن قلاوندی