نویسنده = ابراهیم چیرانی
تحلیلی بر جرایم مالی در ایران با کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 75-97

علی رضا عامریان؛ ابراهیم چیرانی؛ محمدحسن قلی زاده؛ سیدمظفر میربرگ‌کار


جرایم مالی؛ طراحی مدل و تبیین به روش گراندد تئوری

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 265-285

علی رضا عامریان؛ ابراهیم چیرانی؛ محمد حسن قلی زاده؛ سیدمظفر میربرگ‌کار