نویسنده = ابوالفضل شاه آبادی
ترجیحات ریسکی و بحران در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 149-170

مهدی امینی راد؛ نادر مهرگان؛ داود جعفری سرشت؛ ابوالفضل شاه آبادی


اثر شوکهای بازارهای منتخب داخلی و خارجی بر نوسانات بازدهی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران: مدل DCC-FIAPIARCH

دوره 10، شماره 37، فروردین 1400، صفحه 77-101

لیلا آرغا؛ محمد مولایی؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ محسن خضری