نویسنده = اصغر مشبکی
شناسایی ابعاد و شاخص های توسعه فرهنگ سازمانی مدارس و نقش آن در توسعه اقتصادی: یک پژوهش داده بنیاد

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 361-386

مریم ساسانیان؛ عباس خورشیدی؛ فاطمه حمیدی فر؛ اصغر مشبکی؛ علی رضا عراقیه


عوامل راهبردی مؤثر بر سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل جاده‌ای کالا

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 107-127

پرویز تورانی قزوینی؛ اصغر مشبکی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ علی بدیع زاده


طراحی مدل توسعه متوازن صنعت حمل‌ونقل جادهای کالا مبتنی بر مدیریت راهبردی سرمایهها

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 199-221

پرویز تورانی قزوینی؛ اصغر مشبکی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ علی بدیع زاده


ضرورت سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی با الگوی فرهنگی (موردمطالعه: بانک های دولتی)

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 327-350

کاظم عسگری؛ شهریار عزیزی؛ اصغر مشبکی