نویسنده = سینا خردیار
تبیین مدل رفتاری سپرده گذاران (مولفه ها، پیشایندها و پیامدها)

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 527-547

10.30495/jik.2024.23168

احمد آقازاده کماکلی؛ سینا خردیار؛ محمدرضا آزاده دل


بررسی رابطه عوامل اکتسابی و اختلالات پولی (مورد مطالعه: بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 239-254

داریوش امیدی قاسم آباد؛ سینا خردیار؛ فاضل محمدی؛ ابراهیم چیرانی


رفتارشناسی معاملاتی سرمایه گذاران در بازار سهام تحت شرایط ابهام اطلاعاتی و تورش های رفتاری

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 405-434

حسین آرانی؛ محمدرضا وطن پرست؛ فرزین رضایی؛ سینا خردیار


تبیین الگوی معیارهای تأثیرگذار در رشد تولید با رویکرد ارزش آفرینی سهامداران

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 745-758

سید محی الدین سراج؛ فاضل محمدی نوده؛ سینا خردیار


شناسایی عوامل مؤثر بر مسمومیت مالی و طراحی الگوی پارادایم مسمومیت مالی مبتنی بر تحلیل داده بنیاد

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 139-158

سعید کریمی پور سریزدی؛ سینا خردیار؛ سید رضا سید نژاد فهیم؛ فرزین فرحبد


تاثیر بازده پرتفولیو ادراک شده بر تصمیمات سرمایه گذاران – مکانیزم روانشناختی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 419-435

محمدرضا ذوالقدر نسب؛ سینا خردیار؛ فاضل محمدی نوده؛ ایوب احمدی


طراحی الگوی پیش بینی سپرده گذاری بانکی مبتنی بر حسابداری رفتاری و بازار پول

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 393-413

احمد آقازاده کماکلی؛ سینا خردیار؛ محمدرضا آزاده دل


مدلسازی دینامیکی زنجیره تأمین پایدار از دیدگاه مالی: رویکرد پویاشناسی سیستم

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 79-102

فاطمه امین ناصری؛ سینا خردیار؛ حمزه امین طهماسبی؛ ابراهیم چیرانی


تأثیر مازاد وجه نقد نگهداشت شده بر ریسک نقد شوندگی با استفاده از مبانی نظری لیو

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 355-373

سیده ندا حبیب زاده؛ سینا خردیار؛ سید مظفر میربرگ کار؛ مهدی مشکی میاوقی


بررسی رابطه بین خودشیفتگی سازمانی مدیران با بحرانهای مالی در چارچوب رویکرد نارسیسسم

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 1-23

مجتبی ملکی چوبری؛ سینا خردیار؛ کیهان آزادی؛ بهمن اکبری