نویسنده = فاضل محمدی نوده
تبیین الگوی معیارهای تأثیرگذار در رشد تولید با رویکرد ارزش آفرینی سهامداران

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 745-758

سید محی الدین سراج؛ فاضل محمدی نوده؛ سینا خردیار


ارزیابی عملکرد بازار سهام شرکت‌ها مبتنی بر عدم اطمینان در محیط درونی اطلاعاتی و تورش‌های رفتاری

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 747-773

رضا آقاها؛ سینا خردیار؛ فرزین رضایی؛ فاضل محمدی نوده