نویسنده = عزت اله عباسیان
طراحی شاخص عدم‌اطمینان شرایط سرمایه‌گذاری

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 119-144

عزت اله عباسیان؛ طهماسب مظاهری؛ سعید صحت؛ مهری اکبری


محاسبه ارزش در معرض ریسک دنباله با استفاده از مدل EGARCH-Extreme Learning Machine و رویکرد صنعت بیمه

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 103-122

رضا راعی؛ اعظم هنردوست؛ عزت الله عباسیان