نویسنده = محمد حسن جنانی
رابطه بین نقدشوندگی سهام، هزینه سرمایه و مالکیت خانوادگی

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 559-584

امید فرهادتوسکی؛ محمد حسن جنانی؛ محمود همت فر


سوگیری های رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی تحت شرایط عدم اطمینان در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 203-231

محمد زینی وند؛ محمد حسن جنانی؛ محمود همت فر؛ محمدرضا ستایش


مدلسازی رابطه میان بهره‌وری، ریسک و سرمایه در سیستم بانکی ایران

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 227-240

سید مجید کوچکی؛ محمد حسن جنانی؛ محمدرضا ُستایش؛ محمود همت فر