نویسنده = شهره یزدانی
تبیین الگوی رتبه بندی اعتباری در صنعت سرمایه گذاری

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 333-347

سمانه پهلوان؛ محمد حامد خان محمدی؛ شهره یزدانی


بررسی تاثیر جهت گیری مذهبی بر رویکردهای اخلاقی تصمیم گیری مدیران مالی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 127-147

نجمه کارگرکامور؛ محمد حامد خان محمدی؛ شهره یزدانی؛ زهرا مرادی