نویسنده = سعید نصیری
بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ریسک‌پذیری شرکت با استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 269-290

مهدی هاشمیان؛ محمد رمضان احمدی؛ سعید نصیری؛ علیرضا جرجر زاده


بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر سرعت تعدیل اهرم هدف

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 225-248

محمدعلی احمدی؛ اله‌کرم صالحی؛ سعید نصیری؛ علیرضا جرجر زاده