نویسنده = رسول عبدی
بررسی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر تعامل جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد در همگام سازی بازده سهام

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 93-125

ندا رضایی؛ عسگر پاک مرام؛ رسول عبدی؛ یعقوب اقدم مزرعه


نقش مدیریت ریسک سازمانی در ریسک پولشویی سازمان ها

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 79-96

سعید امیری؛ رسول عبدی؛ عسگر پاک مرام؛ یعقوب اقدم مزرعه


مدلسازی ریسک همبستگی نکول در شبکه مالی بر مبنای مدل تقلیل یافته

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 101-122

ناصر حقی سیف الدین؛ رسول عبدی؛ نادر رضایی؛ یعقوب اقدم مزرعه


ارزیابی تاثیر انگیزش نمایندگی مدیران برانتخاب پرتفوی سرمایه گذاری در چارچوب تئوری چشم انداز

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 153-170

نجف کرمی؛ رسول عبدی؛ نادر رضایی؛ عسگر پاک مرام


رفتار سرمایه گذاران و تورش های ناشی از تجدید ارائه صورتهای مالی

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 47-66

ابوالفضل فرشاد؛ عسگر پاک مرام؛ جمال بحری ثالث؛ رسول عبدی


ارتقای سطح کارایی سرمایه‌گذاری براساس کاهش سوگیری رفتاری مدیران: رویکرد تحلیل ویکور خاکستری

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 579-609

محمد فریدونی؛ نادر رضایی؛ عسگر پاکمرام؛ رسول عبدی


طراحی الگوی شناسایی عوامل برانگیختگی استرس حسابرسان

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 599-620

اصغر امیری؛ نادر رضایی؛ عسگر پاک مرام؛ رسول عبدی


تاثیر شاخص‌های عملکرد اجتماعی بر ریسک اعتباری در صنعت بانکداری

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 729-745

صابر اکبریان؛ علی اصغر انواری رستمی؛ نادر رضایی؛ رسول عبدی