نویسنده = وحید رضا میرابی
مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان بر پایه چرخه عمر و نسبت‌های مالی: رویکرد تحلیل ممیزی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 25-41

عبدالرضا ولی الهی؛ وحید رضا میرابی؛ محمد حسین رنجبر


طراحی مدل کیفی ارتباطات بازاریابی یکپارچه برای بانک های تخصصی در ایران

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 453-484

هادی کمرئی؛ وحید رضا میرابی؛ اسماعیل حسن پور قروقچی؛ فرهاد حنیفی


شناسایی شاخص های الگوی مدیریت چرخه عمر ،جهت توسعه خدمات بانکی (مطالعه موردی: بانک پارسیان)

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 419-437

سمیرا شفائی؛ وحید رضا میرابی؛ اسماعیل حسن پور؛ محمدحسین رنجبر