نویسنده = فرزین فرحبد
شناسایی عوامل مؤثر بر مسمومیت مالی و طراحی الگوی پارادایم مسمومیت مالی مبتنی بر تحلیل داده بنیاد

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 139-158

سعید کریمی پور سریزدی؛ سینا خردیار؛ سید رضا سید نژاد فهیم؛ فرزین فرحبد


طراحی الگوی بازاریابی کسب و کار با رویکرد اجتماعی و سیاسی و شیوه گزارشگری آن

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 505-527

حمیدرضا تیموری؛ کامبیز شاهرودی؛ علی اسماعیل زاده مقری؛ فرزین فرحبد