نویسنده = مهدی منتظر
تحلیل افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 287-298

رضا محمدی درویش وند؛ علی زارع؛ مهدی منتظر؛ سیدیعقوب زراعت کیش


جستاری در ادغام و تملک شرکتهای تجاری و مقایسه آن با نهادهای حقوقی مشابه

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 213-238

سید حمید رضا میرمحمد؛ مهدی منتظر؛ سید نصراله ابراهیمی


تحلیل تاثیر فین تک بر شمول مالی در ایران

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 567-587

حسن مهدوی پناه؛ مریم خلیلی عراقی؛ مهدی منتظر؛ حمیدرضا وکیلی فرد


تحلیل حقوقی رژیم مالی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران موسوم به IPC.

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 815-830

علیرضا حسنعلی زاده؛ علی زارع؛ مهدی منتظر


افول یا ظهور شخصیت حقوقی شرکت های تجاری در فرآیند ادغام و تملک با رویکردی تطبیقی در حقوق انگلیس

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 371-390

سید حمید رضا میرمحمد؛ مهدی منتظر؛ سید نصراله ابراهیمی