نویسنده = سید نصراله ابراهیمی
جستاری در ادغام و تملک شرکتهای تجاری و مقایسه آن با نهادهای حقوقی مشابه

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 213-238

سید حمید رضا میرمحمد؛ مهدی منتظر؛ سید نصراله ابراهیمی


فرآیند انتخاب فناوری در صنعت بالادستی نفت و گاز ایران با لحاظ اثر سرریز از دیدگاه اقتصادی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 299-324

روح اله مددی امیری؛ تیمور محمدی؛ سید نصراله ابراهیمی؛ حسین راغفر


افول یا ظهور شخصیت حقوقی شرکت های تجاری در فرآیند ادغام و تملک با رویکردی تطبیقی در حقوق انگلیس

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 371-390

سید حمید رضا میرمحمد؛ مهدی منتظر؛ سید نصراله ابراهیمی