نویسنده = اسماعیل ابراهیمی
سرمایه اجتماعی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 53-71

اسماعیل ابراهیمی؛ فرزین رضایی؛ صلاح الدین قادری


سرمایه اجتماعی، چسبندگی سود سهام و کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 297-314

اسماعیل ابراهیمی؛ فرزین رضایی؛ صلاح الدین قادری