نویسنده = زهرا دیانتی دیلمی
اولویت‌بندی فناوری‌های چاپ جهت سرمایه‌گذاری با استفاده از تاپسیس فازی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 37-56

زهرا دیانتی دیلمی؛ مرتضی فراهانی


بررسی تاثیر سرمایه‌گذاران نهادی بر کاهش ریسک سقوط (ریزش) ارزش سهام

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 1-18

زهرا دیانتی؛ مهدی مرادزاده؛ سعید محمودی