نویسنده = ابراهیم عباسی
طراحی مدل هوشمند پیش بینی توانگری مالی در شرکتهای بیمه (رویکرد داده‏ کاوی)

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 211-229

فاطمه شاه بازاده؛ ابراهیم عباسی؛ حسین دیده خانی؛ علی خوزین


تحلیلی بر وضعیت الگوی کسب وکار بانکداری شخصی (مطالعه موردی بانک رفاه کارگران)

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 93-107

ابراهیم عباسی؛ محمود رضائی بنجار


طراحی مدل هوشمند ترکیبی جهت پیش‌بینی نقاط طلایی قیمت سهام

دوره 8، شماره 29، فروردین 1398، صفحه 45-66

محمد مشاری؛ حسین دیده خانی؛ کاوه خلیلی دامغانی؛ ابراهیم عباسی


سنجش معیارهای نقد شوندگی سهام پیرامون تصمیمات افزایش سرمایه

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 105-120

ابراهیم عباسی؛ علیرضا رجب پور