نویسنده = فریدون رهنمای رودپشتی
طراحی مدل تاب آوری کسب وکارهای فناورانه مالی با رویکرد معادلات ساختاری و تکنیک های کیفی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 441-462

حسین سلاح ورزی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ نرگس یزدانیان


ارزیابی و تحلیل وابستگی فرین بین بازار سهام ایران و بازارهای سهام بین‏المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین چند متغیره

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 241-256

شهرام بابالویان؛ هاشم نیکومرام؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ فریدون رهنمای رودپشتی


تحلیل مقایسه‌ای نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز در بازده صنایع وابسته به پتروشیمی براساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل رگرسیون پویا

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 43-66

فریدون رهنمای رودپشتی؛ حامد تاجمیر ریاحی؛ سلمان اسمعیلی اتوئی؛ منصور فیض الله زاده