نویسنده = میرفیض فلاح شمس
سرایت پویایی توپولوژیکی درشبکه بازار سهام ایران

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 279-298

صمد صداقتی؛ روح اله فرهادی؛ میرفیض فلاح شمس


بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی مدیران بر ریسک بانک‌ها

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 245-262

سید موسی محمدی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ میرفیض فلاح شمس


سنجش ریسک سیستمیک و تاثیر متغیرهای بنیادی برآن در سیستم بانکی کشور

دوره 12، شماره 48، دی 1402، صفحه 721-744

لیلا براتی؛ میرفیض فلاح شمس؛ فرهاد غفاری؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی


تأثیرمعیارهای عملکرد بر ارزش برند در صنعت خودرو

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 541-562

عبدالرضا طهماسبی؛ میرفیض فلاح شمس؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ عبدالله نعامی


ارائه مدل حاصل از کارکرد منابع قدرت در سنجش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 395-418

مهناز ایروانی؛ میرفیض فلاح شمس؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمد حامد خان محمدی؛ زهره حاجیها


طراحی مدل ریسک معوقات مالیاتی با رویکرد دادرسی مالیاتی

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 335-361

محمد صادقی سیاح؛ میرفیض فلاح شمس؛ علی اکبر عرب مازار؛ رضا غلامی جمکرانی


مدلسازی سرایت‌پذیری ریسک‌نقدینگی بین بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 611-636

عباس بنی شریف؛ میرفیض فلاح شمس؛ زاداله فتحی


سرایت پذیری ریسک سیستمیک در بازارهای مالی ایران

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 429-443

سارا وهاب زاده؛ میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ مهدی معدنچی؛ امیر رضا کیقبادی


طراحی سیستم هشدار سریع وقوع بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد درخت تصمیم

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 35-55

علیرضا قلیزاده؛ میرفیض فلاح شمس؛ محمد علی افشار کاظمی


مطالعه تطبیقی ساختار و الگوی نظارت بر نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران و کشورهای منتخب

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 451-488

روح اله نجفی؛ مهدی معدنچی زاج؛ میرفیض فلاح شمس؛ علی سعیدی


ارزیابی ریسک سیستمی نظام بانکی از طریق مدلسازی توپولوژی شبکه بازار بین بانکی

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 21-48

طیبه زنگنه؛ محمد علی رستگار؛ سیدکاظم چاوشی؛ میرفیض فلاح شمس


بهینه‌یابی تکاملی فازی سه هدفه و چهار‌هدفه سبد سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 259-275

محمد جواد سلیمی؛ میرفیض فلاح شمس؛ هادی خواجه‌زاده دزفولی


تاثیر سواد مالی بر میزان شخصیت ماکیاولیستی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 229-250

کریم قالمق؛ احمد یعقوب نژاد؛ میرفیض فلاح شمس


طراحی وتبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران

دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 251-274

عبداله رجبی خانقاه؛ هاشم نیکومرام؛ مهدی تقوی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ میرفیض فلاح شمس


بررسی اثر ربایش در سیکل های تجاری و سرمایه گذاری )مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران(

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 37-53

حمید مهدوی راد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ میرفیض فلاح شمس؛ هاشم نیکو مرام


بررسی و تعییین عوامل کشف و پیش بینی تشکیل حباب تصنعی قیمتی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 99-124

میرفیض فلاح شمس؛ حمیدرضا کردلویی؛ امیر دهقانی