نویسنده = محمدرضا رستمی
بررسی ارتباط بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک نکول و عملکرد شرکت

دوره 4، شماره 15، مهر 1394، صفحه 183-204

محمدرضا رستمی؛ مهدی عباسی اصل


تبیین پدیده شتاب و منابع ایجاد آن در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 141-154

محمدرضا رستمی؛ حجت اله انصاری؛ نازدار حیدری