نویسنده = حیدر فروغ نژاد
مدل سازی مبتنی بر عامل در بازار های مالی

دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 139-158

حمید رضا وکیلی فرد؛ مهدی خوشنود؛ حیدر فروغ نژاد؛ محمد اصولیان


پیش‌بینی سود هر سهم: ترکیب شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی حرکت تجمعی ذرات

دوره 2، شماره 6، تیر 1392، صفحه 63-82

داریوش فروغی؛ حیدر فروغ نژاد؛ منوچهر میرزایی