نویسنده = مقصود امیری
اثر برند بر رفتار سرمایه گذار و ریسک درک شده بعنوان متغیر میانجی

دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 235-250

مقصود امیری؛ روح اله مرادی