نویسنده = لاله شعبانی برزگر
شاخص های مناسب تحلیل بازار سرمایه، مبتنی بر رویکرد جامعه شناسی بازار مالی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 439-454

لاله شعبانی برزگر؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ میثم موسائی


آزمون میانگین-واریانس بر اساس چهارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(VAR)

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 29-48

فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی همتی آسیا برگی؛ لاله شعبانی برزگر؛ فاطمه خاکساریان


متوازن سازی مجدد پرتفوی دارایی ها بر مبنای رویکرد فازی

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 255-270

زهرا امیرحسینی؛ لاله شعبانی برزگر