نویسنده = فریدون رهنمای رودپشتی
ارائه الگوی ذهنی ادراک ریسک سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 195-216

فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد ناطق گلستان؛ احمد یعقوب نژاد